Ekspertyzy, opinie, rzeczoznawca PPOŻ

Sporządzenie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest konieczne w przypadku przebudowy, nadbudowy, dobudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym warunki techniczne nie są spełnione. Ekspertyza PPOŻ, ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiera rozwiązania zastępcze i zamienne, zaproponowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ekspertyza opisuje koncepcje budynku w celu spełnienia aktualnych wymagań PPOŻ, tak aby budynek posiadał akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynków wymaga kompetentnych specjalistów z jasno określonymi rolami i obowiązkami, zaangażowanych na etapie projektowania, budowy i konserwacji budynków.

 

alfafire PPOŻ Warszawa

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

⦁ nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
⦁ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
⦁ ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
⦁ możliwość ewakuacji ludzi,
⦁ uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W AlfaFire uważamy, że ​​rozwój wiedzy i kompetencji jest koniecznością, w szczególności ten towarzyszący zrównoważonej przebudowie, nadbudowie, dobudowie obiektów i zmiany sposobu ich użytkowania. Przez ostatnie lata powstało wiele nowych czynników wywołujących pożar np. energia, innowacje architektoniczne, optymalizacja konstrukcji, nowości technologiczne, fotowoltaika itp. Osoby zajmujące się projektowaniem budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są rzadko i często niewystarczająco angażowane w proces projektowania budynku. Jeśli potrzebujecie Państwo ekspertyzy czy opinii rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego prosimy o kontakt.

 

Drogi Pożarowe – ekspertyza PPOŻ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub uzasadnione jest przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Stosowanie rozwiązań zamiennych dla dróg pożarowych dopuszcza się, gdy:
⦁ spełnienie wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, lub
⦁ uzasadnione jest przyjęcie innych rozwiązań,
⦁ zapewnione zostanie nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

 

Większości pożarom można zapobiegać — ekspertyzy i opinie PPOŻ

Nie należy ignorować tego krytycznego aspektu ochrony Państwa firmy, jakim jest ochrona przeciwpożarowa. Większości pożarów można zapobiec. Nie należy zakładać, że Państwa budynki są odpowiednio chronione, tylko dlatego, że posiadają system sygnalizacji pożarowej lub systemy oddymiania klatek schodowych. Konieczne są regularne przeglądy, konserwacja i serwis.