...

Rzeczoznawca PPOŻ Warszawa, ekspertyzy techniczne budynku

Ekspertyzy PPOŻ

Sporządzenie ekspertyzy PPOŻ jest konieczne w przypadku przebudowy, nadbudowy, dobudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym warunki techniczne nie są spełnione. Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiera rozwiązania zastępcze i zamienne, zaproponowane przez rzeczoznawcę ds. PPOŻ w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ekspertyza PPOŻ opisuje koncepcje budynku w celu spełnienia aktualnych wymagań przeciwpożarowych, tak aby budynek posiadał akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Zabezpieczenie PPOŻ budynków wymaga kompetentnych specjalistów z jasno określonymi rolami i obowiązkami, zaangażowanych na etapie projektowania, budowy i konserwacji budynków.

Rzeczoznawca PPOŻ Warszawa

Zabezpieczenia PPOŻ budynków – jak powinny być wykonane?

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

⦁ nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,
⦁ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
⦁ ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,
⦁ możliwość ewakuacji ludzi,
⦁ uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W AlfaFire uważamy, że ​​rozwój wiedzy i kompetencji jest koniecznością, w szczególności ten towarzyszący zrównoważonej przebudowie, nadbudowie, dobudowie obiektów i zmiany sposobu ich użytkowania. Przez ostatnie lata powstało wiele nowych czynników wywołujących pożar np. energia, innowacje architektoniczne, optymalizacja konstrukcji, nowości technologiczne, fotowoltaika itp. Specjaliści zajmujący się projektowaniem budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są rzadko i często niewystarczająco angażowane w proces projektowania budynku. Jeśli potrzebujecie Państwo ekspertyzy PPOŻ czy opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zachęcamy do kontaktu.

 

Ekspertyza PPOŻ a drogi pożarowe

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe, dopuszcza się rozwiązania zamienne. Sytuacje te mają miejsce na przykład ze względu na lokalne uwarunkowania lub uzasadnione jest przyjęcie innych opcji, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Wtedy dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających odpowiednie zabezpieczenie PPOŻ obiektu uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Stosowanie rozwiązań zamiennych dla dróg pożarowych dopuszcza się, gdy:
⦁ spełnienie wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, lub
⦁ uzasadnione jest przyjęcie innych rozwiązań,
⦁ zapewnione zostanie nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

 

Większości pożarom można zapobiegać — ekspertyzy i opinie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa jest krytycznym aspektem bezpieczeństwa Państwa firmy, którego zdecydowanie nie należy ignorować. Większości pożarów można zapobiec poprzez nieprzyjmowanie biernej postawy i założeń, że budynki są odpowiednio chronione, tylko dlatego, że posiadają system sygnalizacji pożarowej lub systemy oddymiania klatek schodowych. Konieczne są regularne przeglądy, konserwacja i serwis PPOŻ oraz posiadanie sprawnie działających gaśnic i hydrantów, jak i dobrze sporządzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.