...

Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego Warszawa

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne

Głównym przeznaczeniem oświetlenia ewakuacyjnego jest oświetlenie ścieżek i dróg ewakuacyjnych oraz najważniejszych urządzeń bezpieczeństwa, potrzebnych w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego, istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach jest kluczowy, aby zachować bezpieczeństwo w nagłych sytuacjach. Nasza firma używa tylko certyfikowanych urządzeń. Nasze ceny są konkurencyjne a nasi technicy dyspozycyjni i chętnie odpowiedzą na każde Państwa pytanie i rozwiążą wątpliwość. Nie czekaj i skontaktuj się z nami w celu wykonania przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Przegląd oświetlenia awaryjnego Warszawa

Oświetlenie ewakuacyjne gdzie jest wymagane?

Rodzaj i wielkość Twojego budynku, wraz z ryzykiem, na jakie narażeni są jego mieszkańcy, określą złożoność i charakter potrzebnego oświetlenia ewakuacyjnego. W małych i średnich budynkach (jak hala na planie otwartym, budynek parterowy) do oświetlenia dróg ewakuacyjnych w miejscach o niewielkim natężeniu ruchu można zastosować oświetlenie wypożyczone z pewnego źródła. W przypadku obszarów wysokiego ryzyka, takich jak kuchnie czy gastronomie, wypożyczone oświetlenie może nie być najlepszym rozwiązaniem do oświetlania dróg ewakuacyjnych. Jednak na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy stosować:

1. W pomieszczeniach:

 • – widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  – audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  – wystawowych w muzeach,
  – o powierzchni ponad 1 000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

 

2. Na drogach ewakuacyjnych:

 • – z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  – oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  – w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
  – w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

3. W budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne z gromadzenia ludzi.

4. W pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeżeli mają być wykorzystywane jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m².

5. W tymczasowych budynkach typu namiotowego przeznaczonych do celów widowiskowych.

6. W pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu (oraz na terenie tłoczni).

Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonujemy tylko miernikami z ważnymi świadectwami wzorcowania! Jeśli szukasz profesjonalnej usługi PPOŻ w Warszawie, w tym badania oświetlenia awaryjnego, skontaktuj się z nami!

Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego Warszawa

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne – jak i gdzie je zamontować?

W prostych budynkach, w których zewnętrzne oświetlenie nie jest dostępne, można zainstalować szereg „pojedynczych, samodzielnych” świateł ewakuacyjnych wraz ze znakami wyjściowymi lub kierunkowymi, aby poprowadzić osoby, podczas ewakuacji budynku do odpowiednich wyjść. Należy upewnić się, że światło pochodzące ze znaków nie zmniejsza natężenia światła pochodzącego z głównych świateł ewakuacyjnych. W bardziej złożonych budynkach, takich jak budynki przemysłowe, komercyjne, centra handlowe lub wielokondygnacyjne, potrzebna jest bardziej kompleksowa i rozbudowana infrastruktura i system oświetlenia ewakuacyjnego.

 

Czy przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest wymagany?

Tak, przegląd należy wykonać minimum raz w roku. Podczas przeglądu należy upewnić się, czy awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działa przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

 

Jaki jest cel oświetlenia ewakuacyjnego?

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia  miejsca pobytu, podczas zaniku normalnego oświetlenia. Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób, przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz  łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.

 

Oświetlenie ewakuacyjne Warszawa

Oświetlenie ewakuacyjne normy i ocena ryzyka pożaru

Dokonując oceny ryzyka pożaru, należy określić wszystkie drogi ewakuacyjne, które można wykorzystać do ewakuacji. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie drogi są odpowiednio oświetlone. Jeśli istnieją drogi ewakuacyjne, które nie są odpowiednio oświetlone naturalnym światłem np. schody, należy zainstalować i wyraźnie oznaczyć odpowiednie znaki ewakuacyjne, aby wszyscy mogli je zobaczyć.

Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego – Warszawa

Przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego należy przeprowadzać w terminach, które ustalił producent, lecz nie rzadziej niż raz do roku. Kontroli podlega dziennik przeglądów i napraw. Przeglądy, które wymagają pełnego, przewidzianego dla nich czasu trwania, powinny być przeprowadzone w czasie niskiego ryzyka wystąpienia zagrożenia, co pozwala na bezpieczne, ponowne naładowanie akumulatora. Elementy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny przechodzić test codzienny (wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania – wzrokowo), test comiesięczny (włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku ewakuacyjnego oświetlanego wewnętrznie poprzez symulację uszkodzenia) a także test coroczny (m.in. sprawdzenie czasu przełączania oświetlenia na pracę awaryjną, po zaniku zasilania podstawowego, sprawdzenie natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego za pomocą luksomierza).

Dwa główne typy oświetlenia ewakuacyjnego

Pierwszym z nich jest stale utrzymywane oświetlenie. Drugie to oświetlenie bezobsługowe, które działa tylko wtedy, gdy zawiedzie normalne oświetlenie. Pojedyncze światła ewakuacyjne zwane oprawami, a także cały system oświetlenia ewakuacyjnego można skonfigurować tak, aby działały przez okres od jednej do trzech godzin. W praktyce najczęściej używane są jednostki 1-godzinne, które mogą się również przydać w sytuacjach innych niż sytuacje awaryjne, np. awaria zasilania.

Samodzielne jednostki oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne może mieć postać samodzielnych jednostek, które są wbudowane w strukturę normalnego oświetlenia. Istnieją zwykle dekorowane wersje obu tych jednostek, które są specjalnie przystosowane do miejsc, które muszą być estetyczne. Zasilacze dla jednostek obejmują automatyczny generator rozruchowy, centralną baterię tylną i akumulatory zintegrowane z każdą jednostką.

 

System naprowadzania i oświetlenie ewakuacyjne

Aby pomóc osobom, które nie są zaznajomione z wnętrzem budynku, oświetlenie ewakuacyjne można uzupełnić o systemy naprowadzania. Ewakuacyjne systemy naprowadzania zwykle składają się z pasków miniaturowych żarówek lub linii diod LED, lub dowolnego materiału fotoluminescencyjnego, który tworzy ciągłą ścieżkę ewakuacyjną. Systemy te okazały się szczególnie przydatne dla osób uciekających z pożaru, a także dla osób niedowidzących. Mogą być bardzo przydatne w budynkach wielokondygnacyjnych i innych skomplikowanych budynkach, gdzie można je wykorzystać do kierowania ludzi na drogi ewakuacyjne zlokalizowane w rzadko odwiedzanych miejscach.

 

Projekt, realizacja, montaż, testy i konserwacja — oświetlenie ewakuacyjne Warszawa

Jeśli uważasz, że potrzebujesz nowego systemu oświetlenia ewakuacyjnego lub chcesz zmodyfikować swój obecny system, ważne jest, aby zatrudnić odpowiednich specjalistów, takich jak AlfaFire, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tej pracy. Nasza firma oferuje szerokie usługi przeciwpożarowe, w tym legalizację gaśnic, przeglądy hydrantów, przeglądy drzwi PPOŻ, jak również szkolenia PPOŻ.