Przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) to urządzenie, które odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Urządzeniami tymi to m. in.: pompownie pożarowe, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, windy przeznaczone dla ekip ratowniczych, system sygnalizacji pożarowej itp. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu gwarantuje, że podczas pożaru w budynku nie będzie prądu. PPOŻ wyłącznik prądu (PWP) powinien być stosowany jako aparat elektryczny typu rozłącznik, zaopatrzony w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układnie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną.

 

Wykonujemy przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu – Serwis PPOŻ, przeglądy i konserwacje urządzeń PPOŻ Warszawa.

 

ppoż wyłącznik prądu PWP znak

Kiedy przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest konieczny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi być zainstalowany w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem (w tym przypadku bez określenia dolnej granicy kubatury). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i być odpowiednio oznaczony. Czy można umieścić ppoż wyłącznik prądu (PWP) w innym miejscu lub zastosować wiele przeciwpożarowych wyłączników prądu? Tak, należy to uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu – jak często?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest zaliczany do urządzenia przeciwpożarowego, zatem jego przegląd powinien odbyć się nie rzadziej niż raz do roku. Każdy wykonany przegląd powinien być potwierdzony odpowiednim protokołem z przeglądu.