...

Przegląd hydrantów Warszawa

Badania, przeglądy i konserwacja hydrantów

Utrzymanie hydrantów w dobrym stanie wpływa na bezpieczeństwo w razie pożaru – hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, dzięki stałemu i natychmiastowemu dostępowi do wody, stanowią bardzo efektywne urządzenie do zwalczania ognia. Dlatego niezmiernie istotny jest przegląd hydrantów, ich konserwacja oraz serwis. Nasza firma – AlfaFire – zapewnia profesjonalne usługi związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, dlatego jeśli szukasz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się!


Przeprowadzenie przeglądu hydrantów zapewni nie tylko większe bezpieczeństwo budynku, ale również pomoże uniknąć niepotrzebnych kar związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, dlatego nie czekaj i już dziś zgłoś się do AlfaFire.

przegląd hydrantów Warszawa

Przeglądy hydrantów Warszawa – wszystko co powinieneś wiedzieć

Podczas przeprowadzania przeglądu hydrantów sprawdzamy ich lokalizację i dostępność – czy hydranty są odpowiednio oznakowane, a ich znalezienie nie stanowi problemu. Kolejnym krokiem jest weryfikacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyli czy umiejscowienie hydrantów jest zgodne z tym, co jest zaznaczone na grafice oraz czy instrukcja jest czytelna. Następnie przechodzimy do badania hydrantu. Odkręcamy zawór i sprawdzamy ciśnienie hydrostatyczne, a następnie hydrodynamiczne. Dzięki ciśnieniom jesteśmy w stanie obliczyć wydajność hydrantu. Sprawdzamy sprawność oraz szczelność węży, wykonując próby ciśnieniowe. Po przeglądzie hydrantów przechodzimy do oznakowania hydrantów odpowiednią kontrolką z datą wykonania badania a także terminem kolejnego przeglądu. Dbamy również o sporządzenie stosownego protokołu.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych i ich zastosowanie

Hydranty wewnętrzne to niezbędne elementy systemów przeciwpożarowych, które pozwalają szybko i skutecznie gasić płomienie w sytuacji zagrożenia. Mimo że do konieczności ich użycia dochodzi stosunkowo rzadko, stosuje się je powszechnie w określonych typach budynków. Na rynku wyróżniamy kilka rodzajów hydrantów, które mają różne zastosowania. Z uwagi na średnicę węża, w jaki są wyposażone dzielimy hydranty na trzy typy:

Hydranty DN 25 należy stosować w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi: na każdej kondygnacji w  budynku wysokim i wysokościowym z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV, a także na każdej kondygnacji budynku niskiego i średniowysokiego (z wyjątkiem tymczasowych): gdy strefa pożarowa przekracza 200m2 należącym do zagrożenia ludzi ZL I, ZLII i ZL V, oraz gdy strefa pożarowa przekracza 200m2 w budynku średniowysokim, strefa pożarowa przekracza 1000m2 w niskim.

Hydranty DN 33 należy stosować w garażach: jednokondygnacyjnych zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach oraz w każdym wypadku jeżeli mamy do czynienia z garażem wielokondygnacyjnym.

Hydranty DN 52 należy stosować w strefach produkcyjno-magazynowych (PM): w przypadku, gdy gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500MJ/m2 a powierzchnia strefy pożarowej przekracza 200m2, w przypadku, gdy gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m2 ale w strefie znajduje się pomieszczenie o powierzchni większej nić 100m2, a gęstość obciążenia ogniowego tego pomieszczenia przekracza 1000m2, a także w przypadku stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III oraz ZL V – w budynkach niskich oraz średniowysokich – przy wejściu do pomieszczeń magazynowych i technicznych o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 200m2.

badanie hydrantów Warszawa

Hydranty wewnętrzne – przepisy

Stosowanie hydrantów wewnętrznych regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Aby zrozumieć powyższe przepisy niezbędna jest znajomość definicji określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Protokół badania hydrantu wewnętrznego

Hydranty wewnętrzne należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w polskich Normach, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. Czynności te należy przeprowadzać w okresach zgodnych z instrukcją Producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zakres czynności wykonywanych w ramach usług konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych obejmuje:

  • sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych jego podzespołów, a także przewodów zasilających w wodę,
  • pomiar wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy,
  • próba ciśnieniowa węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (ciśnienie w hydrantach wewnętrznych sprawdzane raz na 5 lat),
  • oznakowanie hydrantu wewnętrznego etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką konserwatora.

Badanie wydajności z 2 lub 4 sąsiednich hydrantów

Zgodnie z warunkami technicznymi należy przeprowadzić badanie wydajności 1, 2 lub 4 hydrantów przy jednoczesnym poborze wody na 1 kondygnacji lub w 1 strefie pożarowej. W przypadku budynku niskiego i średniowysokiego, gdzie strefa pożarowa nie przekracza 500m2 – wtedy musimy zbadać wydajność z 1 hydrantu. Jeżeli nasza strefa pożarowa przekracza 3000m2 a gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500MJ/m2 – wtedy musimy zbadać wydajność przy jednoczesnym poborze wody z 4 sąsiednich hydrantów. Taka sama sytuacja dotyczy budynków wysokich i wysokościowych – wtedy badamy z 4 hydrantów na kondygnacjach podziemnych lub powyżej 25m. Jeżeli chodzi o pobór wody z 2 hydrantów, dotyczy to przypadków niewymienionych powyżej oraz w budynkach wysokich z jedną klatką schodową.

konserwacja hydrantów Warszawa

Zadbaj o bezpieczeństwo dzięki aktualnym przeglądom hydrantów

Hydrant przeciwpożarowy służy do zwalczania pożaru, umożliwiając bezpośredni pobór dużej ilości wody w bardzo krótkim czasie. Składa się ze zwijadła, automatycznego zaworu odcinającego, węża półsztywnego, a także prądownicy. Umożliwia skuteczne gaszenie pożaru we wczesnej fazie, dlatego nie warto pomijać konserwacji i przeglądu hydrantów. Ich odpowiednie oznakowanie i aktualne badania zapewnią bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku i w bliskiej odległości od niego oraz pozwolą zminimalizować straty po wybuchu ognia. Nie ryzykuj bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających w budynku – zadzwoń do nas, a my doradzimy najlepsze rozwiązania przeciwpożarowe. Badania wydajności hydrantu zaczynają się od 10 zł, a dokładna wycena kompleksowej usługi jest możliwa po wstępnej rozmowie i przedstawieniu oczekiwań.

Zespół AlfaFire oferuje kompleksowe przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, jak również szkolenia w zakresie sprzętu przeciwpożarowego oraz ćwiczenia z symulacją pożaru. Dzięki temu szkolący się uczestnicy mają większą świadomość zagrożeń i są lepiej przygotowani na sytuacje wymagające ich interwencji. Wykonujemy również przeglądy gaśnic i przeprowadzamy szkolenia związane z bezpieczeństwem pożarowym na terenie Warszawy i w jej okolicy. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany ochroną przeciwpożarową i sprawdzonymi zabezpieczeniami umożliwiającymi skuteczną walkę z żywiołem.

Działamy w reżimie sanitarnym...

informacje dotyczące COVID-19

Doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu rozprzestrzeniania się COVID-19 na samopoczucie i działalność naszych pracowników, ich rodzin, klientów, dostawców i naszej społeczności. W związku z tym podjęliśmy wszelkie środki ostrożności, aby Cię chronić i przestrzegać środków higieny wydanych przez władze rządowe. Zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do niezbędnego sprzętu ochrony osobistej, aby kontrole lub naprawy były przeprowadzane w sposób bezpieczny i z największym szacunkiem dla wszystkich.