...

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

Pożary są odpowiedzialne za liczne straty ludzkie i materialne. Z tego powodu wzrosły inwestycje w systemy sygnalizacji pożaru, jako sposób na zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia i powstawania pożarów. Jednak cała sieć przeciwpożarowa wymaga okresowych przeglądów, a także konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania elementów oraz bezpieczeństwa i ochrony całego środowiska — sprawdź nasze usługi na terenie miasta Warszawa i okolic.

 

Serwis systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

Przeglądy systemu sygnalizacji pożarowej Warszawa – podstawy prawne

Wytyczne, do których należy się odnieść to norma PKN-CEN/TS 54-14:2020 systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).

 

Jakie obiekty powinny być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej (SSP)?

– budynki handlowe i wystawowe: jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2, a także wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2.
– teatry o liczbie miejsc ponad 300,<
– kina o liczbie miejsc ponad 600;
– budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
– sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
– szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
– szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
– domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
– budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
– zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
– budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
– budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
– archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
– muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
– ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
– centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
– garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
– stacje metra (kolei podziemnych);
– dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
– banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
– biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

 

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) ma zadanie automatycznie wykryć pożar w możliwie najwcześniejszym stadium rozwoju, zaalarmować osoby znajdujące się w budynku o niebezpieczeństwie, a także zainicjować uruchomienie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy i konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej – przeglądy czujek

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru – systemów alarmowych i wykrywania pożarów – jest przewidziana przez prawo i normy techniczne, które muszą być obowiązkowo przestrzegane w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i mienia, i muszą być wykonywane regularnie, aby zapewnić dobrą wydajność i prawidłowe funkcjonowanie instalacji systemu — w tym celu skontaktuj się z nami — działamy na terenie miasta Warszawa i wykonujemy szereg usług PPOŻ.

 

Projektowanie systemu sygnalizacji pożarowej

Zespół AlfaFire posiada odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej. Przed przystąpieniem do projektowania SSP uzgadniamy z inwestorem zakres ochrony – częściowa czy całkowita, rodzaj systemu – automatyczny czy same ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), kogo i w jaki sposób należy powiadomić o alarmie, a także współdziałanie instalacji SSP z innymi środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

System sygnalizacji pożaru Warszawa

Prawidłowe działanie systemu sygnalizacji pożaru i odpowiedzialność prawna — kto odpowiada prawnie za SSP?

Za prawidłowe działanie systemu sygnalizacji pożaru odpowiadają bezpośrednio administratorzy budynków oraz firmy (nadzorcy i opiekunowie prawni). Jeśli w razie wypadku system nie działa poprawnie, powodując szkody fizyczne lub materialne, to oni poniosą konsekwencje cywilne i karne. Zapobiegawcza konserwacja systemu sygnalizacji pożaru powinna być jednak postrzegana nie tylko jako obowiązek prawny. Niezbędne jest, aby administratorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa w firmach mieli świadomość, że utrzymywanie sprzętu przeciwpożarowego w dobrym stanie może zapobiec ogromnym stratom i uratować życie. Sprawdź nasze usługi PPOŻ Warszawa i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić!

 

Sprzęt potrzebny w systemie sygnalizacji pożaru — przegląd czujek PPOŻ

System sygnalizacji pożaru składa się z kilku elementów, które współpracują ze sobą w celu wykrycia i sygnalizacji dymu i ognia. Wszystkie z nich muszą być ze sobą połączone, aby system działał poprawnie. Główne pozycje to:
• Centrala pożarowa – odbiera informacje z czujek i jeśli zidentyfikuje początki pożaru, przetwarza te informacje i decyduje, czy uruchomić alarm. Oprócz alarmu sprawdza również ewentualne awarie instalacji, takie jak m.in. zwarcia, zerwane okablowanie. Istnieją dwa rodzaje przełączników: adresowalne, które wskazują dokładną lokalizację pożaru i rodzaj urządzenia, które zostało uruchomione i konwencjonalne, które tylko sygnalizują miejsce zdarzenia;
• Wyzwalacze ręczne – ręczne ostrzegacze pożarowe – są przeznaczone do zastosowań, w których automatyczne wykrywanie nie jest skuteczne, w zależności od działania człowieka przy wyzwalaniu;
• Detektory – czujki – to urządzenia, które monitorują środowisko, dostarczając centrum informacji, czy to między innymi o temperaturze, dymie, tlenku węgla, gazach;
• Sygnalizatory – to właśnie poprzez uruchomienie tych urządzeń, które emitują sygnały dźwiękowe i świetlne, mieszkańcy lub użytkownicy budynku są ostrzegani o wybuchu pożaru. Aktywacja może odbywać się w obszarach sektorów lub jednocześnie we wszystkich środowiskach.

 

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej raz w roku

AlfaFire to firma specjalizująca się w opracowywaniu i realizacji projektów systemów sygnalizacji pożaru i detekcji, działająca w branży inżynierii pożarowej na terenie Warszawy i okolic od kilku lat. Doświadczony i opierający się na głębokiej wiedzy specjalistycznej zespół Alfafire świadczy również usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru i jego wykrywania, pracując nad tym z zespołem złożonym z najlepszych profesjonalistów w branży, a także z najnowocześniejszą technologią.

 

Serwis systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

Przeglądy przeciwpożarowe w AlfaFire

Firma posiada uprzywilejowaną infrastrukturę, dzięki czemu jest w stanie obsługiwać klienta w sposób spersonalizowany. Alfafire spełnia wszystkie krajowe i międzynarodowe normy techniczne i bezpieczeństwa oraz świadczy usługi PPOŻ, w tym również: przegląd hydrantów, przegląd gaśnic, przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przegląd systemu oddymiania, przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych, przegląd systemów detekcji gazów, oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i ekspertyzy i opinie PPOŻ na terenie Warszawy i okolic.

 

Zapobiegawcza konserwacja systemu sygnalizacji pożaru – bezpieczeństwo to podstawa

Jak powiedzieliśmy, konserwacja i przeglądy systemu sygnalizacji pożaru muszą być powszechną praktyką wśród administratorów i kierowników komercyjnych i mieszkaniowych wspólnot, nie tylko ze względu na implikacje prawne, ale także w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Warto również pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają wymagać raportów serwisowych PPOŻ przy podpisywaniu umów, a nawet odnowienia polis.

 

Jakie są usługi serwisowe w systemie sygnalizacji pożarowej?

Oprócz okresowych przeglądów prewencyjnych i naprawczych, usługi utrzymania systemu sygnalizacji pożaru obejmują szereg procedur, które muszą być wykonane przez wyspecjalizowany i przeszkolony zespół. Wśród głównych działań możemy wymienić:
– Weryfikacja centrali i programowanie repetytorów;
– Sprawdzanie stanu i stanu naładowania baterii;
– Testowanie funkcjonalne detektorów poprzez wykonywanie testów;
– Przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w okablowaniu i elementach przewodów.

 

przeglądy systemu sygnalizacji pożarowej SSP Warszawa

Jakie są powody wykonywania konserwacji i przeglądu systemu sygnalizacji pożaru?

Konserwacja alarmu pożarowego SSP i czujek PPOŻ dąży do zapewnienia i utrzymania wszystkich komponentów systemu w pełnej eksploatacji, korygując wszelkie wariacje i niedoskonałości, a tym samym zapewniając większą niezawodność. Ponadto obsługa alarmów przeciwpożarowych, w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa, uwzględnia normy regulacyjne, które wskazują procedury, jakie należy przyjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo obiektu. Prace konserwacyjne przy systemie sygnalizacji pożaru działają na centralę alarmową, adresowaną lub konwencjonalną, w celu sprawdzenia, czy sprzęt zbiera dane wydajnie i dokładnie.

 

Przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej – co obejmuje konserwacja?

Podczas sprawdzania i przeglądu czujek PPOŻ inżynier pożarnictwa przypisany do zadania przeprowadzi testy, aby sprawdzić, czy sprzęt wykrywa obecność pożaru. W przypadku problemów wadliwy detektor można naprawić lub wymienić.

W tym sensie konserwacja alarmu przeciwpożarowego obejmuje:

– Ogólną weryfikację przełączników i sterowań centrali oraz ich warunków pracy;
– Pomiar zużycia w każdym obwodzie detekcji, alarmach i innych komendach systemowych;
– Kontrola stanu baterii;
– Pomiar rezystancji przewodu uziemiającego;
– Czyszczenie detektorów.

W konserwacji alarmów przeciwpożarowych znajduje się również symulacja usterek, testowanie sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej, a także testy działania poprzez próbkowanie ręcznych wyzwalaczy i czujek. W związku z tym, ponieważ jest to mechanizm zabezpieczający i ochronny, zaleca się okresową konserwację alarmu przeciwpożarowego raz do roku, aby uniknąć awarii mogących prowadzić do wypadków.