Przeglądy gaśnic

Przegląd i legalizacja gaśnic Warszawa i okolice – Gaśnica jest urządzeniem służącym do gaszenia pożarów we wczesnej fazie spełniające normę PN-EN 3. Ich obecność usprawnia ewakuację na wypadek zagrożenia oraz ma za zadanie opóźnić rozprzestrzenienie się pożaru. Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu nasz solidny zespół AlfaFire dostarczy, zainstaluje i przeszkoli Twoją firmę z zakresu podręcznego sprzętu gaśniczego. Wykorzystujemy najlepsze praktyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego pracowników, personelu publicznego i obiektów na miejscu u klienta we wszystkich aspektach działalności. Przegląd gaśnic powinien odbywać się minimum raz w roku. Nasza firma wykonuje przeglądy, konserwację i legalizację gaśnic na terenie miasta Warszawa i okolic. Zachęcamy Państwa do kontaktu.

 

 

 

 

serwis ppoż warszawa

Jak często powinno się wykonywać przeglądy gaśnic?

 

Obowiązek przeglądów urządzeń przeciwpożarowych – gaśnic – reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Należy pamiętać także, iż wszystkie urządzenia przeciwpożarowe (m. in. gaśnice czy hydranty przeciwpożarowe) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

 

Jak wygląda przegląd gaśnic? Przeglądy gaśnic Warszawa i okolice

Wykaz czynności do wykonania podczas przeglądu sprzętu gaśniczego
– Identyfikacja gaśnicy – sprawdzenie, czy zbiornik i etykieta są zgodne z wzorcem oraz ważność legalizacji zbiornika.
– Sprawdzenie daty ostatniego przeglądu czy naprawy (remontu).
– Sprawdzenie stanu ogólnego gaśnicy.
– Sprawdzenie daty produkcji.
– Sprawdzenie stanu technicznego węża i ich drożności.
– Sprawdzenie w zależności od typu gaśnicy stanu ładunku z gazem wyrzucającym, ciśnienia panującego wewnątrz gaśnicy, skuteczności działania wskaźnika ciśnienia w gaśnicy, stanu proszku gaśniczego.
– Potwierdzenie wykonanego przeglądu stosowna kontrolką umieszczona na gaśnicy oraz wystawienie protokołu końcowego przeprowadzonego przeglądu technicznego.

 

Rozmieszczenie gaśnic – PPOŻ Warszawa

Powinny znajdować się w oczywistych miejscach i należy zaznaczyć ich lokalizację. Gaśnice powinny znajdować się w pobliżu zagrożeń pożarowych i należy upewnić się, że ludzie mają do nich dostęp bez narażania się na jakiekolwiek ryzyko.
Osoby, które mogą używać gaśnic, powinny zostać przeszkolone w zakresie ich używania. Dodatkowo musisz zapewnić coroczną konserwację gaśnic – przegląd gaśnic.
Ogień może wybuchnąć z różnych przyczyn. Gaśnice stosuje się w zależności od rodzaju źródła ognia. Decydując się na sposób gaszenia pożarów, należy zastanowić się, jakiego rodzaju gaśnicę wybrać i gdzie mają się one znajdować. Zagwarantuje to, że będą one odpowiednie dla rodzaju pożaru, który może wystąpić, i będą mieć wystarczającą zdolność do ochrony przed zagrożeniem pożarowym w obiekcie.

 

Przeglądy gaśnic Skarżysko-Kamienna

Rozmieszczenie gaśnic – gdzie powinny znajdować się gaśnice?

 

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

– na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
* zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V
* produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
* zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

– na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej powyżej, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), a także w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
– odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m
– do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Serwis i konserwacja, dostawa i instalacja podręcznego sprzętu gaśniczego

 

Firma AlfaFire ma autoryzację wiodących producentów gaśnic w zakresie serwisowania i konserwacji wszelkiego rodzaju gaśnic zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. AlfaFire oferuje szeroką gamę gaśnic dostosowanych do wszystkich typów pożarów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko dostawy, czy też przeglądu lub konserwacji, technicy firmy AlfaFire chętnie odwiedzą Państwa lokalizację i przeprowadzą ocenę ryzyka pożaru oraz doradzą w zakresie odpowiedniego doboru gaśnic dla zidentyfikowanych zagrożeń na miejscu.

Dzięki unikalnym i indywidualnym usługom AlfaFire otrzymają Państwo, wymianę starych lub niezgodnych z przepisami PPOŻ gaśnic na nowe, lub tymczasowe (zastępcze), aby zapewnić całodobową ochronę ludzi i mienia. Alfa Fire zapewnia szereg rozwiązań szkoleniowych w zakresie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, wykorzystujących kombinację wizualnych, dźwiękowych i praktycznych ćwiczeń z podręcznym sprzętem gaśniczym przy symulacji pożaru. Podstawowe rozwiązania szkoleniowe mają na celu zapewnienie podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie stosowania wody, piany, dwutlenku węgla oraz proszku.

 

serwis gaśnic przeglądy gaśnic