...

Przeglądy gaśnic Warszawa

Przegląd i legalizacja gaśnic – Warszawa i okolice

Gaśnica jest urządzeniem służącym do gaszenia pożarów we wczesnej fazie – jej
obecność usprawnia ewakuację na wypadek zagrożenia oraz ma za zadanie opóźnić rozprzestrzenienie się pożaru. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zadbać o odpowiednio częste przeglądy i konserwację gaśnic, aby w razie potrzeby móc użyć sprawnego sprzętu.

Zespół AlfaFire dostarczy, zainstaluje i przeszkoli Twoją firmę z zakresu podręcznego sprzętu gaśniczego. Posiadamy duże doświadczenie i wykorzystujemy najlepsze praktyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego pracowników, personelu publicznego i obiektów na miejscu u klienta we wszystkich aspektach działalności. Przegląd gaśnic powinien odbywać się minimum raz w roku, a gaśnice powinny spełniać normę PN-EN 3. Nasza firma wykonuje przeglądy, konserwację i legalizację gaśnic na terenie miasta Warszawa i okolic. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

Przegląd gaśnic Warszawa

Jak często powinno się wykonywać przeglądy gaśnic?

Obowiązek przeglądów gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne gaśnic i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Należy pamiętać także, iż wszystkie urządzenia przeciwpożarowe (m. in. gaśnice czy hydranty przeciwpożarowe) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jak wygląda przegląd gaśnic? Przeglądy gaśnic Warszawa i okolice

Wykaz czynności do wykonania podczas wykonywania przeglądu gaśnicy:
– Identyfikacja gaśnicy – sprawdzenie, czy zbiornik i etykieta są zgodne z wzorcem oraz ważność legalizacji zbiornika.
– Sprawdzenie daty ostatniego przeglądu czy naprawy (remontu).
– Sprawdzenie stanu ogólnego gaśnicy.
– Sprawdzenie daty produkcji.
– Sprawdzenie stanu technicznego węża i ich drożności.
– Sprawdzenie w zależności od typu gaśnicy stanu ładunku z gazem wyrzucającym, ciśnienia panującego wewnątrz gaśnicy, skuteczności działania wskaźnika ciśnienia w gaśnicy, stanu proszku gaśniczego.
– Potwierdzenie wykonanego przeglądu stosowna kontrolką umieszczona na gaśnicy oraz wystawienie protokołu końcowego przeprowadzonego przeglądu technicznego.

Przegląd gaśnic – rozmieszczenie to podstawa

Podczas przeglądu gaśnic zwracamy uwagę na to, aby sprzęt znajdował się w oczywistych, oznaczonych miejscach, najlepiej w pobliżu zagrożeń pożarowych. Dodatkowo sprawdzamy, by ich usytuowanie zapewniało dostęp bez narażania się na jakiekolwiek ryzyko. Gaśnice muszą przejść coroczną konserwację gaśnic – przegląd gaśnic, a wybrane osoby powinny zostać przeszkolone w zakresie ich używania. Poza tym rodzaj gaśnicy powinien być dostosowany do typu pożaru, jaki może wystąpić. Dzięki temu w obiekcie będzie zapewniona wystarczająca zdolność do ochrony przed zagrożeniem pożarowym.

Legalizacja gaśnic Warszawa

Gdzie powinny znajdować się gaśnice?

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm, co jest weryfikowane podczas przeprowadzanych przeglądów gaśnic. Ich rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), a także w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
– odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m
– do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

– na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
* zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V
* produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
* zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

– na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej powyżej, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Przegląd i konserwacja gaśnic Warszawa

Legalizacja gaśnic, serwis i konserwacja. Dostawa i instalacja podręcznego sprzętu gaśniczego

Firma AlfaFire ma autoryzację wiodących producentów w zakresie serwisowania i konserwacji gaśnic, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Oferujemy szeroką gamę sprzętu dostosowanego do wszystkich typów pożarów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko dostawy, czy też przeglądu lub konserwacji gaśnic, technicy firmy AlfaFire chętnie przeprowadzą ocenę ryzyka pożaru oraz doradzą w zakresie odpowiedniego doboru gaśnic dla zidentyfikowanych zagrożeń na miejscu.

Dzięki indywidualnym usługom AlfaFire otrzymasz wymianę starych lub niezgodnych z przepisami PPOŻ gaśnic na nowe, lub tymczasowe (zastępcze), aby zapewnić całodobową ochronę ludzi i mienia. AlfaFire zapewnia szereg rozwiązań szkoleniowych w zakresie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, wykorzystujących kombinację wizualnych, dźwiękowych i praktycznych ćwiczeń z podręcznym sprzętem gaśniczym przy symulacji pożaru. Podstawowe rozwiązania szkoleniowe mają na celu zapewnienie kluczowych umiejętności i wiedzy w zakresie stosowania wody, piany, dwutlenku węgla oraz proszku.
Jeśli jesteś zainteresowany nie tylko przeglądem i konserwacją gaśnic, ale również kompleksową ochroną i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, sprawdź zakres naszych działań i skontaktuj się z nami. Doradzimy najlepsze rozwiązania szyte na miarę Twoich potrzeb.