...

Szkolenie przeciwpożarowe Warszawa

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników

Ochrona przeciwpożarowa i szkolenie pracowników w tym zakresie są jednymi z najważniejszych działań w każdym obiekcie. To na pracodawcy leży obowiązek wskazania osób odpowiedzialnych za realizację odpowiednich przepisów w zakładzie pracy. Przejście przez wszystkie istotne aspekty dotyczące bezpieczeństwa ułatwi współpraca z wykwalifikowaną firmą. Z tego tytułu chcielibyśmy zaprezentować Państwu ofertę na szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji, a także z pierwszej pomocy. Celem szkolenia PPOŻ jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników określonych stref, obiektów, a także zakładów pracy. Nasza firma gwarantuje należyte wsparcie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zadań a także obowiązków związanych z tematyką ochrony PPOŻ. Nasza firma zadba o prawidłowe wyszkolenie PPOŻ Państwa pracowników. Zapewniamy kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, praktyczne szkolenie z użycia gaśnic oraz hydrantów pożarowych. Pozwoli to Państwu zwiększyć bezpieczeństwo w firmie.

Skontaktuj się z nami!

 

szkolenie ppoż Warszawa

Szkolenie PPOŻ – podstawa prawna

Obowiązkowe szkolenie PPOŻ wynika z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040), a także Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).
Kodeks pracy mówi, że

„Art. 2071 . § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.”

Natomiast ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi:
„Art. 4 [Obowiązki właściciela]
1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z powyższymi ustawami tam, gdzie istnieje miejsce pracy, musi być przeprowadzone szkolenie przeciwpożarowe – szkolenie PPOŻ dla pracowników. Pracodawca jest osobą lub organizacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Każdy pracodawca powinien pamiętać o swoich obowiązkach w zakresie zarządzania ryzykiem pożaru. Jest to prawie pewne, że podczas kontroli, pracodawca zostanie poproszony o przedstawienie certyfikatu o przeszkoleniu swoich pracowników z ochrony przeciwpożarowej. Nasza firma przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie przeciwpożarowe. Nauczymy Twoich pracowników jak użyć gaśnicy czy hydrantu przeciwpożarowego.

 

Szkolenia PPOŻ Warszawa

Specjalnością naszej firmy są nasi pracownicy. To eksperci w swoim fachu, którzy bezustannie podwyższają swoje kwalifikacje. Są to czynni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej – oficerowie i technicy pożarnictwa, którzy pracują zarówno w wydziałach kontrolnych, ale także biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej pozwala nam podczas prowadzonych szkoleń PPOŻ przekazać wiedzę opartą na prawdziwych przykładach.

uprawnienia ppoż Warszawa

Jak wygląda szkolenie PPOŻ?

Szkolenie, jak i kurs PPOŻ dzielimy na część teoretyczną i praktyczną. Wiedza teoretyczna przekazywana jest w zrozumiały sposób. Zawsze omawiamy jak będzie wyglądało szkolenie ochrony przeciwpożarowej oraz ile czasu powinniśmy na nie poświęcić. Jest to zależne od liczby uczestników, rodzaju wykonywanej przez nich pracy, a także specyfiki obiektu.

Bazujemy na instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, lecz jeśli jej Państwo nie posiadają chętnie ją dla Państwa stworzymy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
W naszej firmie stawiamy przede wszystkim na część praktyczną. Na Naszych szkoleniach PPOŻ zawsze zapoznajemy każdego uczestnika z zagrożeniami pożarowymi oraz jak je zwalczać. Uczymy, jak w bezpieczny sposób użyć sprzętu przeciwpożarowego np. gaśnicy czy także hydrantów pożarowych. Posiadamy symulatory pożaru, a także generatory dymu. Zaznajamiamy uczestników z systemami sygnalizacji pożarowej, a także drogami ewakuacyjnymi.

Przykładowy plan szkolenia PPOŻ:
– zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
– sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
– sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane
– charakterystyka zagrożeń mogących wystąpić w danym budynki i na stanowisku pracy,
– zasady alarmowania służb ratunkowych,
– warunki i organizację ewakuacji ludzi,
– zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
– praktyczne szkolenie z obsługi gaśnic
– praktyczne szkolenie z hydrantów wewnętrznych
– ćwiczenia z próbnej ewakuacji – jak poruszać się w zadymionych pomieszczeniach
udzielanie pierwszej pomocy.

Praktyczne szkolenie z obsługi gaśnic – szkolenie PPOŻ Warszawa i okolice

Szkolenia z podręcznego przenośnego sprzętu przeciwpożarowego (z praktycznego gaszenia pożarów i obsługi gaśnicy) mają na celu zapewnienie uczestnikom praktycznej wiedzy związanej z korzystaniem z gaśnic i innego sprzętu pożarowego w przypadku pożaru. Wraz z nauką praktyczną, kurs PPOŻ obejmuje teorię i podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej.
Wystarczy, że zorganizują Państwo miejsce w swojej firmie na przeprowadzenie szkolenia, nie tracąc czasu na dojazd pracowników – to my przyjedziemy pod wskazany adres. W przypadku braku takiego miejsca zapraszamy do naszej firmy, która znajduje się w Warszawie. Podczas szkoleń ochrony przeciwpożarowej omawiamy strukturę budynku i lokalizację pomieszczeń, by jeszcze lepiej przygotować się na możliwość wystąpienia pożaru w miejscu pracy. Czas trwania szkolenia to zazwyczaj 2 godziny dla grupy obejmującej od 10 do 30 osób (lub 60 minut przy wyborze tylko części praktycznej).
Szkolenie przy użyciu gaśnic jest bardziej efektywne, a wiedza praktyczna i teoretyczna zdobyta podczas takiego kursu na dłużej zostaje w pamięci kursantów. Każdy z uczestników będzie mógł podejść i samodzielnie zapoznać się z podręcznym sprzętem gaśniczym. Ćwiczenia z obsługi sprzętu mogą być powtarzane wielokrotnie, by prawidłowo nauczyć się obsługi urządzeń.
Nasze szkolenie PPOŻ pomaga w opanowaniu strachu przed ogniem i umożliwia zrozumienie zasad stosowania różnych środków gaśniczych: woda, piana, proszek, CO2 – dzięki temu kursanci mogą czuć się pewni siebie w przypadku wystąpienia pożaru i zminimalizować powstanie paniki, która często jest przyczyną wypadków i błędów np. w przeprowadzaniu ewakuacji przeciwpożarowej. Dodatkowo ćwiczenia praktyczne uczą prawidłowej reakcji w sytuacjach niebezpiecznych związanych z zadymieniem pomieszczeń.

Kiedy pracodawca powinien zorganizować szkolenie PPOŻ?

Pracodawca jest odpowiedzialny za szkolenie swojego personelu w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej regularnie i musi przekazać swoim pracownikom wszystkie istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Personel powinien być nie tylko odpowiednio przeszkolony i poinformowany, ale należy również przechowywać zapisy potwierdzające zgodność i zakres szkolenia PPOŻ. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do popełnienia przestępstwa i nałożenia kar na firmę lub osobę odpowiedzialną za firmę i pracowników. Zadzwoń do nas i dowiedz się wszystkiego na temat kursu PPOŻ — co ile lat powinno się go przeprowadzać w Twojej firmie — zależne od charakteru działalności, liczby pracowników, wielkości i ilości pomieszczeń oraz modernizacji. W przepisach nie jest określone jasno, jak często szkolenia PPOŻ powinny być przeprowadzone. Zalecamy jednak, by były przeprowadzane nie rzadziej, niż co 2 lata.

Co należy zrobić tworząc politykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Wszyscy pracodawcy powinni mieć dobrze opracowaną politykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w której powinna być przypisana osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na szczeblu zarządu lub kierownictwa.
Podstawa prawna nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników oraz nakazuje pracodawcy zaopatrzyć budynek w sprawne urządzenia przeciwpożarowe i ich regularną konserwację, zapewnić drogi ewakuacyjne oraz zapoznać pracowników z aktualnymi przepisami PPOŻ i instrukcją przeciwpożarową.
Pracodawca może popełnić przestępstwo, jeśli nie dostarczy informacji, o które prosi straż pożarna, a prawo nadaje strażakom z wydziału kontrolno-rozpoznawczego szereg uprawnień dochodzeniowych. Uprawnienia te pozwalają strażakom na inspekcję pomieszczeń w celu upewnienia się, że są one zgodne z przeciwpożarowymi przepisami prawa. Strażak może ustalić tożsamość osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów, wymagać przedstawienia dokumentacji w celu zapewnienia przestrzegania zasad i procedur oraz wymagania od osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem pożarowym, aby ułatwiały i pomagały funkcjonariuszowi w wykonywaniu jego obowiązków. Utrudnianie lub brak pomocy funkcjonariuszowi — Państwowej Straży Pożarnej — kontrolnemu w wykonywaniu tych uprawnień jest przestępstwem.

kurs ppoż Warszawa

Szkolenie PPOŻ dla pracowników magazynów oraz instytucji publicznych – Warszawa

Ze względu na charakter odpowiedzialności personelu w sektorze instytucji publicznych, a także pracowników zakładów produkcyjno-magazynowych, posiadanie solidnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Wszyscy pracownicy są prawnie zobowiązani do ukończenia szkolenia w zakresie świadomości przeciwpożarowej zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym i ogólnego obowiązku w zakresie zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracowników nałożonego na pracodawców przepisami prawa.

szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Warszawa

Oferta cenowa – szkolenie z praktycznego gaszenia pożarów z symulatorem pożarów

Cena szkolenia uzależniona jest od kilku czynników. By usprawnić wycenę, prosimy o przesłanie odpowiedni na poniższe pytania:
– Jaka jest ilości uczestników kursu?
– Gdzie będzie przeprowadzane szkolenie? Prosimy o podanie pełnego adresu miejsca szkolenia, czyli: nazwa i numer ulicy oraz numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
Prosimy o napisanie do nas wiadomości na e-mail, odnośnie do powyższych pytań, a odeślemy ofertę cenową. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: 571 – 359 – 001

Nie tylko szkolenia – pouczające i widowiskowe atrakcje dla firm i studentów – pokaz gaszenia ognia

Organizują Państwo imprezę firmową, wycieczkę na piknik lub wyjazd integracyjny dla pracowników? Szukają Państwo ciekawej, pouczającej i bardzo widowiskowej atrakcji? Zorganizujemy pokaz gaszenia pożaru z prawdziwym ogniem i dymem. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w walce z ogniem pod nadzorem specjalistów PPOŻ z AlfaFire. Również dzieci pod opieką swoich opiekunów.
Prawie wszystkie pożary w początkowej fazie są niewielkie i można je szybko ugasić, jeśli dostępny jest odpowiedni sprzęt gaśniczy, a osoba stwierdzająca pożar przeszła odpowiednie przeszkolenie. Większość osób jest w stanie zwalczyć pożar w początkowej fazie podręcznym sprzętem gaśniczym.

szkolenie ppoż Warszawa

Poniżej prezentujemy 10 zasad, o których pracodawca powinen wiedzieć:

1. Pracodawca może ponosić odpowiedzialność prawną za wszelkie bezprawne działania swoich pracowników w ramach rozporządzenia przeciwpożarowego.
2. Pracodawca powinien zapewnić w firmie najlepsze zasady i procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a do tego personel powinien być dobrze wyszkolony i otrzymać wszystkie niezbędne informacje, co robić w przypadku pożaru. Jednak jeśli pracownik naraża życie innych osób, szczególnie jeśli nie zrobił tego, co mu kazano lub nie został przeszkolony, pracodawca ponosi za niego odpowiedzialność.
3. Jako pracodawca ponosisz odpowiedzialność za zaniedbania procedur PPOŻ swoich pracowników.
4. Pracodawca nie ma możliwości zapewnienia należytej staranności, jeśli w miejscu pracy naruszono przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.
5. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia ogólnych środków ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników lub odpowiednich osób, które nie są pracownikami w miejscu pracy. W normalnych okolicznościach dla osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa byłaby to obrona, aby wykazać, że podjęła wszelkie rozsądne środki ostrożności i dołożyła wszelkich starań, aby uniknąć popełnienia przestępstwa. Jednak ​​taka obrona nie jest dostępna dla pracodawców, w przypadku gdy ogólne środki ostrożności nie zostały zachowane.
6. Dyrektorzy i menedżerowie mogą ponosić osobistą odpowiedzialność za działania swojej firmy, jeśli przestępstwa zostały popełnione za ich zgodą, milczeniem lub zaniedbaniem.
7. Spółka jest odrębną osobą prawną i jako taka może być ścigana. Jeżeli jednak firma popełniła przestępstwo i istnieją dowody sugerujące, że działania lub zaniechania dyrektora czy kierownika wyraźnie przyczyniły się do popełnienia przestępstwa – podpalenia, wzniecenia pożaru czy uszczerbku na zdrowiu wynikłym z pożaru, wówczas indywidualny dyrektor czy kierownik może również odpowiadać osobiście. Podczas gdy firma może zostać ukarana tylko grzywną, indywidualna osoba zarządzająca firmą może otrzymać karę nawet do 2 lat więzienia za każde przestępstwo.
8. Pracodawcy mogą naruszać przepisy przeciwpożarowe, nawet jeśli nie mają fizycznej kontroli nad miejscem pracy.
9. Pracodawca może być winny jako „osoba odpowiedzialna”, jeżeli „miejsce pracy jest w jakimkolwiek stopniu pod jego kontrolą”. Wielu pracodawców, takich jak firmy sprzątające, opiekunowie lub inni podwykonawcy, nie kontroluje swojego miejsca pracy, ale można argumentować, że nadal mają obowiązek zapewnić pracownikom ochronę przeciwpożarową i zapewnić pracownikom odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
10. Do pracodawcy należy upewnienie się, że osoby, które zatrudnia do kontrolowania środków ochrony przeciwpożarowej, są kompetentne.