Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego skarżysko-kamienna

Profesjonalnie opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – IBP – to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego, ale także przyczynienie się do podniesienia bezpieczeństwa obiektu, którym się zawiaduje lub użytkuje. W razie potrzeby stanowi bezcenne źródło wiedzy, dzięki któremu łatwiej jest działać służbom ratowniczym, a nawet ocalić życie ludzkie. Pożar stanowi poważne zagrożenie dla firm. Może zabić lub poważnie zranić pracowników i gości, a także uszkodzić lub zniszczyć budynki, sprzęt czy magazyny. Powierz nam swoje bezpieczeństwo. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa i Skarżysko. Posiadanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stanowi istotny argument w negocjacjach o korzystną polisę u dużych firm ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z nami i poznaj nasze usługi przeciwpożarowe Warszawa. 

Skontaktuj się z nami!

 

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest dokumentem opracowywanym przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej i obejmuje zagadnienia takie jak: warunki ochrony przeciwpożarowej analizowanego budynku lub strefy pożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) określone jest wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane. Ważną częścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) znajdziemy zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami. Naszym zdaniem najważniejszą częścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest plan zagospodarowania terenu oraz opracowanie graficzne poszczególnych kondygnacji budynku oraz liczba osób, która może znajdować się w danym pomieszczeniu.

 

PPOŻ Warszawa

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a dokładnie paragraf szósty, który mówi: „Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego…”.

 

Kiedy wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów lub części jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3, lub kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3, lub  powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
Nasza firma opracowuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla budynków produkcyjno-magazynowych, a także użyteczności publicznej. Zaliczamy do nich:
– żłobki,
– przedszkola,
– biurowce,
– szkoły,
– hotele,
– centra handlowe,
– szpitale,
– domy opieki.

 

hydrant-1536x1024

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa i Skarżysko — kto musi posiadać i kto wykonuje?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być opracowana, jeśli obiekt spełnia określone warunki. Zostały one wymienione w akapicie powyżej. Znajdziesz je także w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).  Jest tam wszystko, co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać.
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego instrukcje bezpieczeństwa pożarowego może opracować osoba posiadające co najmniej kwalifikacje wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego co powinna zawierać? PPOŻ Warszawa

Pracownicy powinni być przygotowani na sytuacje awaryjne, takie jak pożar. Instrukcja przeciwpożarowa, inaczej Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna jasno określać, co należy zrobić w nagłym przypadku. Powinna także opisywać obowiązki kluczowych pracowników w razie pożaru i to, co muszą zrobić. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego musi znaleźć się także część graficzna – naszym zdaniem jest ona najważniejsza! W części graficznej zaznaczone są m.in.: odległości od innych obiektów, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, gęstości obciążenia ogniowego czy podziału na strefy pożarowe. Cały proces realizujemy przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie użytkowników..

 

znaki przeciwpożarowe

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP) należy regularnie aktualizować co 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć specjalistom z firmy Alfafire. Opracowane przez nas dokumenty zawsze zawierają wszystkie wymagane przez rozporządzenia części. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego aktualizujemy przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie użytkowników.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – cena. Serwis PPOŻ Warszawa

Cena opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zależy jest od kilku czynników. Przede wszystkim od dostępności planów graficznych obiektu. Innymi czynnikami mającymi wpływ na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest przeznaczenie budynku, powierzchnia, a także lokalizacja obiektu. Ceny aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zaczynają się od 200 zł netto. Zachęcamy do darmowej wyceny, w tym celu – skontaktuj się z nami. Powierz sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego specjalistom.

 

IBP Skarżysko

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w szkole

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w hotelu

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w magazynie

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolu

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy

instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu