...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Instrukcja i dokumentacja PPOŻ – Warszawa i okolice

Profesjonalnie opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – IBP – to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego, ale także przyczynienie się do podniesienia bezpieczeństwa obiektu, którym się zawiaduje lub użytkuje. Dokumentacja PPOŻ stanowi bezcenne źródło wiedzy, dzięki której łatwiej jest działać służbom ratowniczym, a nawet ocalić życie ludzkie. Pożar stanowi poważne zagrożenie dla firm. Może zabić lub poważnie zranić pracowników i gości, a także uszkodzić lub zniszczyć budynki, sprzęt czy magazyny. Powierz nam swoje bezpieczeństwo, a my w zamian przygotujemy pełną dokumentację PPOŻ oraz zaktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Posiadanie instrukcji PPOŻ stanowi istotny argument w negocjacjach korzystnej polisy u dużych firm ubezpieczeniowych. Skontaktuj się z nami w celu przygotowania instrukcji i innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem PPOŻ.

Skontaktuj się z nami!

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest dokumentem opracowywanym przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej i obejmuje zagadnienia takie jak: warunki ochrony przeciwpożarowej analizowanego budynku lub strefy pożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określone jest wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane. Ważną częścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dokumentacji PPOŻ znajdziemy zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami. Naszym zdaniem najważniejszą częścią tego dokumentu jest plan zagospodarowania terenu, opracowanie graficzne poszczególnych kondygnacji budynku oraz liczba osób, która może znajdować się w danym pomieszczeniu.

 

instrukcja przeciwpożarowa Warszawa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – przepisy i podstawa prawna

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a dokładnie paragraf szósty, który mówi: „Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego…”.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w przypadku obiektów lub części jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto: kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3, lub kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3, lub  powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
Nasza firma opracowuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla budynków produkcyjno-magazynowych, a także użyteczności publicznej. Zaliczamy do nich:
– żłobki,
– przedszkola,
– biurowce,
– szkoły,
– hotele,
– centra handlowe,
– szpitale,
– domy opieki.

 

dokumentacja PPOŻ Warszawa

Kto może przygotować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i co powinna zawierać?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może opracować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje – wykształcenie minimum średnie wraz z ukończonym szkoleniem inspektorów ochrony przeciwpożarowej, tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa. Dostęp do specjalistów zapewnia większość firm oferujących usługi PPOŻ. Instrukcja PPOŻ powinna jasno określać, co należy zrobić w nagłej, awaryjnej sytuacji. Dobrze sporządzona powinna również opisywać obowiązki i zadania kluczowych pracowników w razie wystąpienia pożaru. Warto również przeprowadzić szkolenie PPOŻ w firmie, które pozwoli lepiej zrozumieć zasady bezpieczeństwa. W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego musi znaleźć się także część graficzna. Naszym zdaniem jest ona najważniejsza, ponieważ to właśnie na niej zaznaczone są m.in.: odległości od innych obiektów, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, gęstości obciążenia ogniowego czy podziału na strefy pożarowe. Tworzona przez nas dokumentacja PPOŻ jest nastawiona na bezpieczeństwo użytkowników, dlatego zwracamy uwagę na wszystkie, nawet najdrobniejsze aspekty mogące powodować zagrożenie pożarowe.

 

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP) należy aktualizować co 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Aktualizację (podobnie jak przygotowanie) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć specjalistom, ponieważ daje to pewność, że dokumenty zawsze zawierają wszystkie wymagane przez rozporządzenia części.

Instrukcja PPOŻ – cena

Cena opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zależy od kilku czynników, z których najważniejszy to dostępność do planów graficznych obiektu. Innymi składowymi mającymi wpływ na opracowanie instrukcji PPOŻ jest przeznaczenie budynku, powierzchnia, a także lokalizacja obiektu. Ceny aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zaczynają się od 200 zł netto. Nie czekaj – skontaktuj się z nami, otrzymaj darmową wycenę sporządzenia instrukcji i powierz to zadanie specjalistom!