...

Projekt systemu sygnalizacji pożaru SSP – przeglądy i konserwacje Warszawa

Projekt systemu sygnalizacji pożaru SSP – przeglądy i konserwacje Warszawa

System sygnalizacji pożaru to zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, który wykrywa pożar, inicjuje alarm, może także automatycznie powiadomić Państwową Straż Pożarną lub wykonywać inne działania, których celem jest zmniejszenie skutków pożaru (np. sterować klapami oddymiającymi). To, gdzie system sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP) jest wymagany pisaliśmy już w poprzednim artykule.

W tym artykule dowiesz się m.in., co powinien zawierać projekt systemu sygnalizacji pożarowej oraz przez kogo powinien zostać stworzony, a także o częstotliwości konserwacji systemów sygnalizacji pożaru.

W projekcie powinny się znaleźć informacje takie jak:
– część ogólna,
– charakterystyka budowlano-instalacyjna i pożarowa obiektu,
– opis techniczny Systemu  Sygnalizacji Pożaru,
– opis współdziałania SSP z innymi instalacjami przeciwpożarowymi i użytkowymi,
– obliczenia sprawdzające parametry elektryczne,
– wskazówki montażowe,
– opis działania Systemu Sygnalizacji Pożaru,
– część rysunkowa.

Poniżej omówimy każdy z rozdziałów.

Cześć ogólna
W tym rozdziale powinny znaleźć się informację na temat przedmiotu opracowania, zakresie, podstawach prawnych, a także materiałach wykorzystanych w opracowaniu.

Charakterystyka budowlano- instalacyjna i pożarowa obiektu to warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. W tym rozdziale opisujemy powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji analizowanego budynku, przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, odległości od innych obiektów czy wyposażenie w gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe.

Opis techniczny systemu sygnalizacji pożaru.
W tym rozdziale należy zawrzeć informacje na temat przyjętego systemu sygnalizacji pożaru, zakresie ochrony, doborze i rozmieszczeniu czujek czy innych elementów liniowych, warunki zasilania energetycznego, a także obliczenia i dobór baterii akumulatorów.

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej – przeglądy czujek PPOŻ Warszawa

ROP- Ręczne ostrzegacze pożarowe systemu sygnalizacji pożaru:
Należy kierować się zasadami: droga jaką może przebyć człowiek do najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego systemu sygnalizacji pożaru nie może być większa niż 30 m lub 15 m w przypadku osób z ograniczoną zdolnością poruszania się lub w pomieszczeniu gdzie może wystąpić gwałtowny pożar.
Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być instalowane na wysokości od 90 cm do 140 cm nad poziomem podłoża, zalecane jest instalowanie ROP-ów na wysokości 120 cm.
Ręczne ostrzegacze pożarowe systemu sygnalizacji pożarowej instalujemy na drogach ewakuacyjnych, przy wyjściach na klatki schodowe oraz przedsionki, przy wyjściu na otwartą przestrzeń, w miejscach szczególnie niebezpiecznych pożarowo, a także w pobliżu centrali systemu sygnalizacji pożaru. Nasza firma zajmuje się instalowaniem, konserwacją oraz przeglądami systemów sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP). Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

Dobór czujek
Przy doborze czujek należy wziąć pod uwagę m.in.: materiały, które są magazynowane w danej strefie oraz fakt, jak zachowują się one przy spalaniu, wysokość pomieszczeń (należy pamiętać, iż punktowe czujki dymu instalujemy do wysokości 16m, a w pomieszczeniach wyższych liniowe czujki dymu), wpływ wentylacji i ogrzewania, warunki środowiskowe wewnątrz nadzorowanych pomieszczeń, a także możliwości wystąpienia alarmów fałszywych. Czujki ppoż powinny być instalowane co najmniej 25mm (i maksymalnie 600mm) poniżej sufitu i w zakresie 10% górnej wysokości pomieszczenia, natomiast czujki ciepła nie powinny być instalowane nie więcej niż 150 mm od sufitu. Czujki, która powinny dawać alarm zaprogramowane w koincydencji powinny być zainstalowane w tym samym pomieszczeniu.

Od projektu aż po montaż- ppoż Warszawa, usługi ppoż warszawa, Alfafire – przeglądy i konserwacje SSP- skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej wyceny!

Promienie dozorowania czujek systemu sygnalizacji pożaru

Dla punktowej czujki dymu promień jest równy 6,2 m, co oznacza, że odległość między czujkami wynosi do 8,8 m. Przestrzeń dozorowania punktowej czujki dymu systemu sygnalizacji pożaru to 60-80 m2 (max 176 m2). Wysokość instalowania punktowej czujki dymu to 12 m (max 16 m).

Dla punktowej czujki ciepła promień jest równy 4,5 m, co oznacza, że odległość między czujkami wynosi do 6,4 m. Przestrzeń dozorowania punktowej czujki ciepła systemu sygnalizacji pożaru to 30-40 m2 (max 78 m2). Wysokość instalowania punktowej czujki ciepła SAP to 7,5 m dla czujki zakwalifikowanej do A1, natomiast 6 m dla A2 i B.

Liniowa czujka dymu charakteryzuje się wysokością instalowania i wynosi ona 25 m. Promień jest równy 6,2 m. Odległość między czujkami to 2-13 m. Przestrzeń dozorowania linowej czujki dymu systemu sygnalizacji pożaru to 1240 m2.

Dla czujki zasysającej  promień jest równy 6,2 m. Wysokość instalowania to 12 m (max 45 m).

Linowa czujka ciepła systemu sygnalizacji pożaru charakteryzuje się wysokością instalowania na poziomie 9 m dla A1 i 7,5 m dla A2 i B. Promień dozorowania liniowej czujki ciepła SSP wynosi 4,5 m.
Każda czujka powinna mieć odstęp minimum 0,5 m od elementów pomieszczenia np. regałów. Jeżeli element wystroju pomieszczenia jest tak wysoki, że odległość jego najwyższego punktu jest mniejsza od 0,3 m od sufitu, należy traktować go wtedy jako ścianę.
Czujki ppoż. należy instalować minimum 0,5 m od ściany. Jeżeli podciąg lub belka przekracza 10% wysokości pomieszczenia- wtedy należy traktować to jako osobne pomieszczenie.

Sygnalizatory akustyczne

Projektując system sygnalizacji pożarowej (SSP,SAP) należy wziąć pod uwagę sygnalizatory akustyczne. Przy projektowaniu systemu sygnalizacji pożaru należy kierować się zasadami:
– gdy moc doprowadzona do sygnalizatora zwiększa się dwukrotnie, poziom ciśnienia akustycznego wzrasta o 3 dB.
– gdy odległość od sygnalizatora powiększa się dwukrotnie, poziom dźwięku spada o 6 dB.
Sygnalizatory akustyczne umieszczamy na wysokości 2,3 m. Wymagany poziom natężenia dźwięku wynosi do najmniej 65 dB lub przekracza o 10 dB szumy otoczenia trwające dłużej niż 30 sekund (w zależności od tego, która wartość jest większa). W przypadku budynku, gdzie sygnalizator ma obudzić osoby śpiące – minimalna wartość natężenia dźwięku wynosi 75 dB. Natężenie dźwięku w żadnym miejscu nie powinno przekraczać 118 dB.

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej, centrala SSP, centrala SAP – powinna być instalowana w pomieszczeniach łatwo dostępnych dla straży pożarnej, a także osób odpowiedzialnych za obiekt, a przede wszystkim w strefie, w której będą przebywać ludzie.
Centralę SSP należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego, sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Centrala powinna być wyposażona w zasilanie rezerwowe (odpowiednie baterie akumulatory). Bateria akumulatorów powinna umożliwić pracę centrali przez 72h oraz być odpowiednia do alarmowania przez co najmniej 30 minut. Konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP, SAP, ISP) Warszawa.


Systemy sygnalizacji pożaru Warszawa – przeglądy.

Bosch FPA 5000, Bosch FPA 1200 przeglądy SSP Warszawa, konserwacje czujek Warszawa i okolice

BOSCH FPA 1200 dedykowana centrala do małych i średnich obiektów. Obsługuje maksymalnie 253 elementy. Centrala SSP Bosch FPA 5000 jest przystosowana do obsługi maksymalnie 2 pętli o długości maksymalnej do 1600m. System BOSCH FPA 1200 złożony jest z kontrolera centrali, zasilacza, modułu kontrolera akumulatora i modułu jednej pętli LSN umieszczonych w jednej obudowie. Można rozbudować centralę o drugi moduł pętli LSN.

BOSCH FPA 5000 przeznaczona jest do średnich oraz dużych budynków. Posiada możliwość rozbudowy (sieciowanie) do dużych i rozbudowanych budynków o liczbie elementów przekraczającej 2000. Centrala SSP Bosch FPA 5000 jest przystosowana do obsługi maksymalnie 32 pętli o długości maksymalnej do 3 kilometrów.

Centrala SSP POLON 4000, POLON 4100, POLON 4200, POLON 4500, POLON 4900, POLON 6000 – przeglądy PPOŻ Warszawa, przeglądy SSP Warszawa i okolice

Centrala POLON 4100 oraz centrala POLON 4200 jest dedykowana do ochrony niedużych lub średniej wielkości obiektów. Możliwość adresowania elementów systemu sygnalizacji pożarowej pozwala na identyfikację miejsca zadziałania czujki. Centrala dopuszcza także sterowanie i kontrolę urządzeń zewnętrznych takich jak klapy oddymiające czy bramy pożarowe. Możliwość przekazania informacji o pożarze do stacji monitoringu odbywa się w postaci analogowej i cyfrowej.

Centrala automatycznego gaszenia POLON 4500 przeznaczona jest do wykrywania i sygnalizowania pożaru, a także uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych (SUG) i monitorowania procesu automatycznego gaszenia. Centrala POLON 4500 dedykowana jest do sterowania procesami automatycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach gaszenia. POLON 4500 przeznaczony jest do średnich obiektów.

Centrala POLON 4900 dedykowana jest do dużych i bardzo dużych budynków lub grup budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki – tak, jak w przypadku innych central serii POLON 4000 (w przeciwieństwie do systemów IGNIS firmy Polon Alfa. Po otrzymaniu sygnału alarmu z czujki bądź ręcznego ostrzegacza pożarowego, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala SSP uruchamia sygnalizatory akustyczne oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych. Centrala może pracować w sieci (maksymalnie 31 central) z innymi centralami  (serii POLON 4900 oraz POLON 4500).

Centrala SSP IGNIS firmy Polon Alfa- najtańsze przeglądy SSP w Warszawie i okolicach!

Centrala SAP IGNIS jest dedykowana do zabezpieczenia obiektów małych (takich jak małe jednokondygnacyjne biuro czy niewielki magazyn). Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania pożaru. W przeciwieństwie do central serii POLON 4000 w centrali IGNIS nie odczytamy dokładnej lokalizacji pożaru (dokładność co do jednej czujki ppoż).  Centrala IGNIS umożliwia przekazanie sygnału do systemy monitoringu pożarowego (jak np. NOMA2).
Centrala IGNIS umożliwia włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu monitoringu pożarowego. Wykonana w technice montażu powierzchniowego, wyposażona w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o pożarze.

Centrala Aritech FP1216C to uniwersalna, adresowalna centrala sygnalizacji pożaru, wyposażona w 2 pętle (z możliwością rozbudowy o kolejne dwie dodatkowe pętle). Centrala ma podświetlany wyświetlacz LCD oraz wskaźniki diodowe LED wskazujące stan stref z polami opisowymi. Centrala Aritech FP1216C oferuje funkcje ułatwiające konserwację, duże możliwości programowania wejść i wyjść oraz umożliwia współpracę z urządzeniami Aritech serii 2000 oraz 900. Czujki, które osiągną poziom zabrudzenia, zgłaszają ostrzeżenia konserwacyjne.

Centrala FP2864C-18 jest adresowalną centralą sygnalizacji pożaru (SSP, SAP), do której można podłączyć standardowo dwie pętle (z możliwością rozbudowy o 6 kolejnych). Centrala SSP FP2864C-18 posiada wyświetlacz LCD oraz wskaźniki diodowe wskazujące w jakim stanie są strefy wraz z polami opisowymi (alarm, uszkodzenie). Centrala posiada kilka mechanizmów zabezpieczających przed fałszywymi alarmami (m.in. automatyczna kompensacja zanieczyszczenia, tryb dwukrotnego wystąpienia zdarzenia w zadanym czasie i tryby koincydencji).

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Aby zapobiec alarmom fałszywym należy w prawidłowy sposób oraz w prawidłowych odstępach czasowych wykonywać przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej. Wyróżniamy obsługę codzienną, miesięczną, kwartalną oraz roczną.

Obsługa codzienna (wykonywana przez użytkownika bądź właściciela) należy sprawdzić czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację, czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania, a także, czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to została przywrócona do stanu dozorowania.

Obsługa miesięczna (wykonywana przez użytkownika bądź właściciela) to próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który powinien spełniać wymagania 6.8.3 (Zasilanie rezerwowe), sprawdzenie zapasu papieru w drukarce systemu sygnalizacji pożarowej (jeśli jest), a także przeprowadzenie testu wskaźników.

Obsługa kwartalna (wykonywana przez specjalistę) polega na sprawdzeniu wszystkich zapisów w książce pracy i podjęciu niezbędnego działania aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, spowodowanie zadziałania, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, a także sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi. W miarę możliwości, spowodowanie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej  lub do zdalnego centrum stałej obserwacji, przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta. Specjalista podczas przeglądu kwartalnego dokonuje rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kontroli kwartalnej.

Obsługa roczna (wykonywana przez specjalistę) wykonywana jest raz w roku.
Polega na przeprowadzeniu próby zalecanej dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, sprawdzeniu każdej czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniana wszystkich funkcji pomocniczych, sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych, a także sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.  Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialna za przeprowadzenie próby, powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby opisane powyżej zostały wykonane i, że o wykrytych wadach instalacji została powiadomiona osoba odpowiedzialna. Firma AlfaFire wykonuje od lat przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej. Mamy ogromne doświadczenie w konserwacji SSP, współpracujemy z producentami central takich jak: Polon Alfa, Bosch, Aritech, Schrack i wiele innych. Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń. Oferujemy darmową wycenę oraz wsparcie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.  Wykonujemy przeglądy, konserwację oraz projekty systemu sygnalizacji pożarowej.

Badania okresowe systemów sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP) należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku wg PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

Opis współdziałania SSP z innymi instalacjami przeciwpożarowymi i użytkowymi – scenariusz pożarowy – PPOŻ Warszawa.

Centrala sygnalizacji pożaru poprzez moduły sterujące i nadzorujące współpracuje z innymi urządzeniami. Jest to opis sekwencji wysterowań urządzeń przeciwpożarowych, które są podłączone do centrali SSP np. klapy oddymiające czy EKS-y, które odpowiadają za blokadę windy w czasie alarmu pożarowego.

Obliczenia sprawdzające parametry elektryczne

Sprawdzenie rezystancji przewodów najdłuższej linii dozorowej

Sprawdzenie prądu pobieranego przez najbardziej obciążoną linię dozorową

Sprawdzenie pojemności elektrycznej przewodów najdłuższej linii dozorowej

Wskazówki montażowe dla instalatora

Montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczno-rozruchową producenta i zasadami wiedzy technicznej. Elementy liniowe należy zainstalować w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem naniesionym na rysunkach. Minimalna odległość od otworów nawiewnych/wywiewnych to 1,5 m.

Przegląd czujek Warszawa

Opis działania Systemu Sygnalizacji Pożarowej

Dozorowanie, alarmowanie, blokowanie, testowanie, uszkodzenia. Każda z central systemu sygnalizacji pożarowej charakteryzuje się odmiennymi konfiguracjami. Należy zapoznać się z dokumentacją techniczno-rozruchową producenta centrali SSP i opisać w projekcie wykonawczym systemu sygnalizacji pożarowej każdy ze stanów wraz z czasami T1 oraz T2

 

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

 

Polecamy również:
–  przegląd gaśnic 
–  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
–  przeglądy hydrantów 
–  próbne ewakuacje 
–  przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
–  szkolenia ppoż i z pierwszej pomocy

Skontaktuj się z nami!