...

Przepisy pożarowe dla budynków

Przepisy pożarowe dla budynków

Przepisy pożarowe dla budynków

W kontekście zagrożenia pożarem powinniśmy dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, tak by ograniczyć zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia. Ochrona przeciwpożarowa budynków jest jednym z kluczowych aspektów bezpieczeństwa publicznego. Osiągnąć ją można dzięki stosowaniu zasad prewencji w postaci przepisów, norm i wiedzy, z wykorzystaniem zabezpieczeń technicznych oraz sprawnego systemu ratownictwa. W poniższym artykule przyjrzymy się aktualnym przepisom pożarowym, wymaganiom.

 

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie

Przepisy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie są zawarte w kon­kretnych aktach prawnych. Do takich za­liczamy w szczególności: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in­nych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie w sprawie przeciwpo­żarowego zaopatrzenia w wodę i dróg po­żarowych. Opierając się na tych trzech aktach prawnych jesteśmy w stanie sprecy­zować wymagania w zakresie ochrony prze­ciwpożarowej, jakie powinien spełniać dany budynek. Oprócz wspomnianych wyżej rozporządzeń znajdzie się też szereg aktów prawnych, w których zawarty jest niewielki fragment do­tyczący spraw ochrony przeciwpożarowej.

 

Przepisy pożarowe w budownictwie – zmiana rozporządzenia

17 sierpnia 2022 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010. Nowelizacja dotyczy zakresu stosowania w budynkach zaworów hydrantowych 52, które umożliwiają podłączenie węży pożarniczych. Doprecyzowano, że tego rodzaju punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych muszą być stosowane w budynkach wysokich o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej. 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Według przepisów bezpieczeństwa pożarowego „Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniać: 

 • zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku; 
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
 • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Prawo budowlane kładzie, nacisk na przestrzeganie zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wybudowanych i oddanych do użytkowania obiektów budowlanych. We wszystkich obiektach użyteczności publicznej muszą zostać spełnione wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Miejsca te powinny być wyposażone w sprawne urządzenia przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy, a także procedury zawarte w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego lub wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych. 

 

Przepisy pożarowe dla budynków – kto odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe? 

Który podmiot w świe­tle polskiego prawa jest zobo­wiązany do zabezpieczenia budynku przed pożarem? W tej sprawie należy przytoczyć przepis art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którego treść precyzyjnie wskazuje, że „oso­ba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, bu­dynku, obiektu lub terenu są zobowiązane za­bezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem”. W ust. 2 ustawodawca wskazuje, że „właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naru­szenie przepisów przeciwpożarowych w try­bie i na zasadach określonych w innych prze­pisach”. Niekiedy ustalenie konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pożarowe w danym obiekcie jest trudne, jednak co do zasady na­leży przyjąć, że taki podmiot istnieje.

 

Przepisy pożarowe dla budynków – obowiązki właściciela

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przede wszystkim właściciel budynku powinien mieć na uwadze maksymalne ograniczenie liczby ofiar w razie pożaru. Konsekwencje prawne zaniechania tego obowiązku to kary nakładane przez organy kontrolne, albo niedopuszczenie budynku do użytkowania. 

 

Sprawdź nasze usługi PPOŻ Warszawa

 

Przepisy pożarowe – budynek wielorodzinny

W bloku mieszkalnym wielorodzinnym stopień ochrony przeciwpożarowej zależy głównie od liczby kondygnacji. Im jest ich więcej, tym klasę odporności ogniowej elementów konstrukcji należy zapewnić. Przepisy nie wymagają w tym przypadku stosowania gaśnic, systemów sygnalizacji pożaru, czujników dymu czy systemów gaśniczych. Wskazują natomiast, że mieszkańcy w razie pożaru muszą mieć zapewnioną możliwość ewakuacji lub przetrwania pożaru w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Kontrola okresowa budynków użyteczności publicznej

Nieruchomości użyteczności publicznej powinny być poddawane kontroli okresowej:

 1. Co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 3. Co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Zasady właściwego użytkowania obiektów budowlanych muszą być zatem dostosowane do wymagań zmieniających się warunków zewnętrznych, m.in. związanych z takimi czynnikami, jak zmiana proporcji przestrzeni zabudowanych w stosunku do istniejącej infrastruktury, w tym istniejących instalacji wodociągowych, będących ciągle podstawą zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

 

Drzwi pożarowe – przepisy

Drzwi pożarowe stosuje się głównie w budynkach użyteczności publicznej. Zalicza się do nich obiekty takie jak szpitale, dworce czy szkoły. Budynki użyteczności publicznej muszą spełnić szereg wymagań z zakresu bezpieczeństwa. Drzwi pożarowe powinny zostać użyte także w przejściu między garażem, a częścią mieszkalną budynku wielorodzinnego. Prawo wymaga zastosowania rozwiązania tego typu w jeszcze kilku scenariuszach. 

 

Podsumowanie

Aby ochrona przeciwpożarowa budynków była skuteczna, konieczne jest określenie indywidualnej charakterystyki zagrożenia pożarowego, warunków ochrony ppoż. i zasad postępowania w razie powstania pożaru. Budynek powinien posiadać jasne oznaczenia dróg ewakuacyjnych wraz z oświetleniem awaryjnym i tablicami informacyjnymi zgodnymi normami i być przygotowany na ewentualną akcję ratowniczą. Pod żadnym pozorem nie należy zamykać lub blokować drzwi ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych. Ochrona przeciwpożarowa w budynkach wielorodzinnych i usługowych to także zabezpieczenie instalacji elektrycznej przez montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Wieloletnie doświadczenie Alfa Fire, wiedza inżynieryjna i znajomość przepisów pozwalają nam kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo pożarowe każdego obiektu. Kontrolujemy systemy przeciwpożarowe, robimy przeglądy, konserwacje i naprawy wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego, dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Naszym Klientom gwarantujemy najwyższej jakości usługi. Zapewniamy doradztwo, konsultacje i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.