...

Uzgodnienia PPOŻ projektu budowlanego

Uzgodnienia ppoż projektu budowlanego

Uzgodnienia PPOŻ projektu budowlanego

Projekty budowlane muszą uwzględniać spełnienie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te dotyczą między innymi klasy pożarowej budynku, odporności ogniowej elementów, odległości od innych obiektów czy wyposażenia w odpowiednie urządzenia i instalacje.

Uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ma na celu weryfikację przyjętych założeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonuje się go w toku wzajemnej współpracy z projektantem w trakcie sporządzania projektu. Powinno podejść się do niego rzetelnie, poszukując najbardziej optymalnych pod względem pożarowym rozwiązań projektowych.

 

Uzgodnienia ppoż budynków

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wymaga uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej dla grupy 11 obiektów budowlanych. Wykaz obiektów, których projekty wymagają obligatoryjnego uzgodnienia ppoż. przedstawiono poniżej: 

 • budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 • budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 • budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 • obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
 • obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
 • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
 • strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
 • powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
 • występuje zagrożenie wybuchem;
 • garaże
 • wielokondygnacyjny, 
 • zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego
 • ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 20 stanowiskach postojowych;
 • stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
 • obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 • tunel o długości ponad 100 m;
 • obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893

 

Rozporządzenie precyzuje uzgodnienia ppoż. są wymagane dodatkowo w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1.

Ustawodawca pozostawia wybór – możliwe jest wykonanie i uzgodnienie odrębnych projektów urządzeń przeciwpożarowych lub uzgodnienie projektów branżowych lub wielobranżowych, które zawierają projekty danych urządzeń. 

 

Uzgodnienia ppoż urządzeń

Uzgodnienia ppoż.wymagane są również przy wykonywaniu urządzeń przeciwpożarowych. Do najczęściej spotykanych urządzeń ppoż. zalicza się:

 • hydranty wewnętrzne i zewnętrzne,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • oświetlenie ewakuacyjne,
 • system sygnalizacji pożaru,
 • wentylacja pożarowa,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • systemy zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

 

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – co bierze się pod uwagę? 

Wspomniane wcześniej rozporządzenie bardzo dokładnie precyzuje, jakie dane w projekcie są podstawą do stwierdzenia jego zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Warunki ochrony przeciwpożarowej obejmują w szczególności:

 • informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;
 • charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych;
 • informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
 • informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;
 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
 • informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
 • informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;
 • informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
 • informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
 • informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;
 • informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
 • informacje o wyposażeniu w gaśnice;
 • informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.