...

Rodzaje pożarów i zalecane postępowanie

Rodzaje pożarów i zalecane postępowanie

Rodzaje pożarów i zalecane postępowanie

Pożary stanowią realne, poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. W zależności od rodzaju materiałów palnych, pożary można podzielić na kategorie. Każda kategoria wymaga odpowiedniego postępowania w celu skutecznego gaszenia i minimalizacji szkód. Jakie typy pożarów wyróżniamy? W poniższym artykule przyjrzymy się rodzajom pożarów oraz zalecanym postępowaniem w przypadku każdej kategorii.

Rodzaje pożarów i gaśnic

Rodzaje pożarowe to kategorie pożarów, które służą do określenia ich potencjalnego niebezpieczeństwa i trudności w zwalczaniu. Każda wymaga innego rodzaju sprzętu i taktyki gaszenia. Wyróżniamy:

  • Pożary grupy A – ciał stałych;
  • Pożary grupy B – cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze;
  • Pożar grupy C – gazów palnych;
  • Pożary grupy D – metali;
  • Pożary grupy F – tłuszczów (w 2006 roku grupa F zastąpiła grupę E, która dotyczyła pożarów materiałów będących pod napięciem elektrycznym).

Każda kategoria pożaru wymaga użycia odpowiedniego rodzaju gaśnicy, aby skutecznie go ugasić. Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia każdej kategorii pożaru i zalecanego postępowania.

 

Pożary grupy A

Pożary grupy A dotyczą ciał stałych, takich jak drewno, papier, tkaniny, węgiel, słoma, itp.  Są to materiały łatwopalne. Ogień powstały w wyniku ich spalania bardzo szybko przenosi się na inne materiały w otoczeniu. Na szybkość ich palenia wpływają: stopień rozdrobnienia (stykanie się większej powierzchni z tlenem), wydzielanie się gazów i par, większe chemiczne pokrewieństwo z tlenem. Pod wpływem ognia ulegają rozkładowi i wydzielają gazy palne lub pary (nie wszystkie!). Te pozbawione gazów i par, spalają się poprzez żarzenie. 

W przypadku pożaru grupy A zalecane jest użycie gaśnicy proszkowej, pianowej lub wody, która skutecznie chłodzi i tłumi płomienie.

 

Pożary grupy B

Pożary grupy B dotyczą materiałów łatwopalnych ciekłych, takich jak benzyna, oleje, alkohole, rozpuszczalniki, itp. Często wystarczy iskra, aby doszło do ich zapłonu. W trakcie ich spalania unosi się nad nimi para, która szybko miesza się z powietrzem – w ten sposób łatwo tworzy się mieszanka wybuchowa, a nagły podmuch wiatru może w szybki sposób rozprzestrzenić ogień na inne materiały w pobliskim otoczeniu. 

W przypadku pożaru grupy B zalecane jest użycie gaśnicy pianowej lub proszkowej. Gaśnica pianowa tworzy warstwę piany na powierzchni cieczy, która uniemożliwia dostęp tlenu, a gaśnica proszkowa działa przez tłumienie płomieni i blokowanie dostępu tlenu. 

 

Przegląd gaśnic Warszawa

Pożary grupy C

Pożary grupy C dotyczą pożarów gazowych, takich jak gaz ziemny, propan, butan, wodór, acetylen, metan, itp. Wystarczy iskra lub żar z papierosa, aby doszło do ich zapalenia. Nagromadzenie gazu palnego z powietrzem tworzy mieszaninę, która może prowadzić do wybuchu. 

W przypadku pożaru grupy C ważne jest, aby najpierw wyeliminować źródło gazowe, a dopiero potem użyć odpowiednią gaśnicę. Może to być gaśnica proszkowa, śniegowa lub halonowa. Ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie i unikać zapłonu gazów.

 

Pożary grupy D

Pożary grupy D dotyczą metali wykorzystywanych na co dzień w przemyśle. Jako przykład można podać glin, sód, potas, aluminium, lid czy magnez. Łatwo ulegają zapaleniu, a niektóre z nich, mające w swoim składzie utleniacze nie potrzebują dostępu do powietrza! Są więc bardzo trudne do ugaszenia. Ponieważ w swoim składzie często zawierają związki ropopochodne, używane są przez wojsko jako materiały wybuchowe.

Pożary z grupy D mogą być gaszone tylko gaśnicą proszkową.

 

Pożary grupy F

Pożary grupy F dotyczą tłuszczów i olejów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, takich jak olej roślinny, smalec itp. Z uwagi na ich wysoką temperaturę w trakcie użytkowania (smażenie potraw) ich gaszenie jest bardzo trudne. W 2006 r. doczekały się umiejscowienia w osobnej grupie pożarów, zastępując grupę E obejmującą materiały z grup pożarowych A, B, C, D, zlokalizowane w pobliżu urządzeń elektrycznych.

W przypadku pożarów grupy F zalecane jest użycie gaśnic proszkowych lub śniegowych. Skutecznie tłumią płomienie i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Należy unikać użycia wody, ponieważ może to spowodować rozpryskiwanie tłuszczu i dalsze rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Inne rodzaje pożarów

Oprócz pożarów grupy A, B, C, D i F istnieje wiele innych rodzajów pożarów, takich jak pożary elektryczne, chemiczne, metalowe itp. Każdy z tych rodzajów pożarów wymaga specjalistycznego podejścia i odpowiedniego postępowania. W przypadku pożarów elektrycznych, zaleca się najpierw odłączenie źródła zasilania, a następnie użycie gaśnicy odpowiedniej dla danego rodzaju palnego materiału. Pożary chemiczne mogą wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy, dlatego w takich przypadkach najlepiej jest skonsultować się z odpowiednimi służbami ratowniczymi.

Sprawdź przegląd i konserwacja gaśnic Warszawa

 

Rodzaje pożarów i gaśnic – podsumowanie

Każdy rodzaj pożaru wymaga innego rodzaju sprzętu i taktyki gaszenia, dlatego też ważne jest, aby zawsze zachować ostrożność podczas pracy z materiałami pa

lnymi i wiedzieć, jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować w razie wystąpienia pożaru. Wybór odpowiedniego środka gaśniczego i skuteczne działania w momencie pożaru mogą mieć decydujący wpływ na ograniczenie strat oraz ochronę życia i mienia.

Konieczność przeprowadzania szkoleń BHP w zakładach pracy nie wzięła się z niczego! Ważne jest, aby każde miejsce, w którym istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, było wyposażone w odpowiednie sprzęty gaśnicze i alarmy przeciwpożarowe, aby umożliwić szybką reakcję w razie potrzeby. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, regularne przeglądy i konserwacja gaśnic oraz odpowiednia edukacja w zakresie przeciwdziałania pożarom są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób.

PPOŻ Warszawa