...

Zasady bezpiecznej ewakuacji: najważniejsze informacje

zasady bezpiecznej ewakuacji

Zasady bezpiecznej ewakuacji: najważniejsze informacje

Ewakuacja obiektu w sytuacjach takich jak pożar jest niezwykle istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Znajomość zasad bezpiecznej ewakuacji oraz opracowany plan ewakuacji obiektu są kluczowe w przypadku zagrożenia. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje z tym związane. 

Czym jest ewakuacja obiektu? 

Ewakuacją określa się opuszczenie budynku, w którym panuje zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub życia, na przykład podczas pożaru. Nie polega na przypadkowej uciecze do najbliższego wyjścia, a zorganizowanym przemieszczaniu się. Nie powinno się jej pozostawiać przypadkowi. To niezwykle ważne, aby odpowiednio wcześnie zapoznać się tym, co w tej kwestii mówią przepisy i zasady bezpieczeństwa.

 

Ogólne zasady bezpiecznej ewakuacji

Przepisy dotyczące zasad bezpiecznej ewakuacji z budynku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Znajduje się tam cała lista wymogów, które opisują, jak powinna przebiegać bezpieczna ewakuacja. Gdyby jednak sprowadzić najważniejsze zasady ewakuacji do możliwie najkrótszej formy, wyglądałyby one następująco… 

 • Jeśli zauważymy pożar, w pierwszej kolejności powinno się zaalarmować wszystkich, którzy znajdują się w strefie zagrożenia, a także zadzwonić pod numer ratunkowy. W wielu nowoczesnych budynkach są Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP), z których sygnał przekazywany jest do Państwowej Straży Pożarnej. Nie zwalnia to jednak z obowiązku upewnienia się, czy służby otrzymały informację i są już w drodze. Po włączeniu alarmu, rozpoczynamy ewakuację.
 • W trakcie ewakuacji należy poruszać się szybko, ale nie biegać i wyprzedzać innych, ponieważ takie postępowanie może tylko utrudnić bezpieczne wydostanie się wszystkich osób z budynku. Aby nie powstawał niepotrzebny chaos, trzeba bezwzględnie podporządkować się osobie kierującej akcją – w miejscu pracy najczęściej jest to kierownik lub inna osoba wyznaczona przez pracodawcę.
 • Ewakuację należy rozpocząć od stref, w których powstał pożar oraz tych, które są odcięte od wyjść za sprawą dymu lub ognia. Należy ratować osoby, których życie jest zagrożone. Życie i zdrowie ludzkie w takiej sytuacji jest najważniejsze, a ochrona mienia jest zawsze na drugim miejscu.
 • Należy przeciwdziałać panice i opiekować się poszkodowanymi. W sytuacji zagrożenia panika może prowadzić do błędnych decyzji i przeszkadzać w sprawnym działaniu. Ważne jest więc zachowanie spokoju i zachęcanie innych do tego samego.
 • Podczas ewakuacji nie używamy wind! Mogą się one zapalić i zatrzymać, a ponadto rozprzestrzeniać ogień do innych części budynków.
 • Przed otwarciem jakichkolwiek drzwi należy sprawdzić, czy nie są one gorące. Jeśli są gorące, oznacza to, że za nimi może być ogień. W takiej sytuacji lepiej ich nie otwierać i szukać alternatywnych dróg ewakuacyjnych.
 • Podczas poruszania się w dymie należy utrzymywać ciało jak najniżej, aby uniknąć jego wdychania, gdyż może być toksyczny. Warto zabezpieczyć swoje drogi oddechowe, najlepiej przy użyciu wilgotnego materiału.
 • W przypadku odcięcia od dróg ewakuacyjnych należy udać się możliwie najdalej od ognia.
 • Po zakończeniu ewakuacji należy upewnić się, czy wszyscy opuścili budynek. Po wyjściu z budynku udać się na miejsce zbiórki i upewnić się, że każdy zdołał się wydostać na zewnątrz.

Należy pamiętać, że zasady ewakuacji nie ograniczają się jedynie do samej procedury opuszczania budynku. Ważne jest, aby każda osoba była odpowiedzialna za swoje własne bezpieczeństwo i świadoma swoich działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia. Komunikacja również odgrywa kluczową rolę – w przypadku zagrożenia, warto informować innych o swojej obecności, a także o przeszkodach, które można natrafić na trasie ewakuacji.

 

Sprawdź próbne ewakuacje przeprowadzane przez zespół Alfafire.

 

Plan ewakuacji obiektu 

Plan ewakuacji obiektu to graficzna plansza przedstawiająca metodę opuszczenia budynku w przypadku jego zagrożenia. Zapewnia odpowiednie warunki ewakuacji dla określonych scenariuszy. Plan ewakuacji obiektu powinien ułatwić bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej, przedstawiając dokładne rozmieszczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych, sprzętu gaśniczego oraz innych elementów systemu bezpieczeństwa ppoż, a także miejscach zbiórki. Powinien być dostępny dla wszystkich pracowników lub mieszkańców budynku, regularnie aktualizowany oraz powtarzany w ramach szkoleń i prób ewakuacyjnych, aby wszyscy byli dobrze zaznajomieni z procedurami ewakuacyjnymi. Oto kilka ważnych aspektów, które powinny być uwzględnione w planie ewakuacji budynku:

 • Oznaczenia dróg ewakuacyjnych: wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być odpowiednio oznakowane. Oznaczenia powinny być łatwe do zauważenia i zrozumienia, nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Dzięki nim osoby ewakuujące się będą mogły szybko odnaleźć najbezpieczniejszą drogę. Właściciel budynku powinien zadbać o ich właściwe rozmieszczenie.
 • Punkty zbiórki: wyznaczanie odpowiednich miejsc zbiórki na zewnątrz budynku jest istotne, aby umożliwić sprawdzenie, czy wszyscy opuścili obiekt. Punkty zbiórki powinny być łatwo dostępne i znajdować się z dala od strefy zagrożenia.
 • Szkolenia z ewakuacji: regularne szkolenia z ewakuacji są niezbędne, aby wszyscy pracownicy obiektu byli zaznajomieni z planem i zasadami bezpiecznej ewakuacji. Szkolenia zwiększają skuteczność i pewność siebie podczas rzeczywistych sytuacji kryzysowych.
 • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami: należy uwzględnić specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami fizycznymi. Plan ewakuacji budynku powinien uwzględniać odpowiednie środki i procedury, aby zapewnić im bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

 

Co robić, gdy ewakuacja jest niemożliwa? 

Niestety często zdarza się tak, że ewakuacja jest niemożliwa. Nie należy wtedy panikować, tylko wdrożyć kroki, które pozwolą na zminimalizowanie zagrożenia. Po pierwsze – zadzwonić do służb ratunkowych i podać swoje dokładne położenie. Trzeba pamiętać, aby wszystkie możliwe przejścia pomiędzy pomieszczeniem w którym się znajdujemy, a tymi w których jest pożar. Ograniczy to przedostawanie się dymu i rozprzestrzenianie się ognia. Zamknięte drzwi uszczelnić, najlepiej przy pomocy mokrych materiałów. Po uprzednim zamknięciu drzwi, powinno się otworzyć okno i oczekiwać na pomoc. 

 

Dlaczego szkolenia z zakresu ppoż są takie ważne? 

Nawet najlepszy plan ewakuacji będzie bezużyteczny, jeśli nie będzie wdrażany w praktyce i nie będzie znany wszystkim korzystającym z obiektu. Dlatego tak ważne są szkolenia, które powinny obejmować procedury alarmowania, sposoby bezpiecznego opuszczania budynku, znaki ewakuacyjne oraz obsługę urządzeń przeciwpożarowych. Zasady ewakuacji obiektu są nieodłączną częścią dbałości o życie. 

Podstawy ochrony przeciwpożarowej znajdują się w programie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast pracowników, którzy są odpowiedzialni za czynności związane z PPOŻ oraz ewakuacją, warto zapisać na pełnowymiarowe szkolenia w tym zakresie.

 

Sprawdź usługi PPOŻ Warszawa.

 

Zasady bezpiecznej ewakuacji — podsumowanie

Wszystkich zasad bezpiecznej ewakuacji nie da się streścić w jednym artykule, gdyż jest ich zbyt wiele. Jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat planowania ewakuacji, rozmieszczenia drzwi przeciwpożarowych lub konstruowania dróg ewakuacyjnych, odsyłamy do przepisów. Zapoznanie się z zasadami ewakuacji oraz znajomość planu ewakuacji obiektu są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych, zwłaszcza pożaru. Zachowanie spokoju, sprawdzanie drzwi, poruszanie się nisko w gęstym dymie, a także znajomość oznaczeń dróg ewakuacyjnych i punktów zbiórki są kluczowe. Regularne szkolenia z ewakuacji oraz aktualizacja planu są niezbędne, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników danego obiektu. Wiedza i przygotowanie mogą uratować życie.