...

Znaki ochrony przeciwpożarowej. Rodzaje znaków bezpieczeństwa

znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki ochrony przeciwpożarowej. Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Polskie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa regulowane są przez prawo, a ich funkcjonowanie oparte jest o ujednolicone normy międzynarodowe ISO, gwarantujące uniwersalną czytelność. Stosuje się je zarówno wewnątrz budynków, jak i w ich otoczeniu. W zależności od rodzaju znaków, mogą one zakazywać, nakazywać, ostrzegać lub informować. Każda z tych kategorii, oprócz konkretnego rodzaju komunikatu, charakteryzuje się określoną kolorystyką i kształtem. Powinny umożliwiać ich intuicyjne zrozumienie. Obecność znaków bezpieczeństwa ma na celu zwiększenie świadomości osób przebywających w danym miejscu oraz pomaga w szybkim i skutecznym reagowaniu na zagrożenie. W niektórych przypadkach stosuje się znaki bezpieczeństwa z opisem, który pozwala doprecyzować komunikat. 

 

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa zakazu – wskazują zachowania, czynności i działania, które są zabronione w danym miejscu. Białe koło z czerwoną obwódką i czarnym, przekreślonym na czerwono piktogramem, bez opisu lub z opisem (pozwala doprecyzować zakaz – powinien być maksymalnie zwięzły, krótki i prosty). Przykładem znaków zakazu są zakaz przejścia, zakaz czy gaszenia wodą. 

Znaki bezpieczeństwa nakazu – wskazują zachowania, czynności i działania, które należy podjąć w danym miejscu. Niebieskie koło z białym piktogramem, bez opisu lub z opisem (pozwala doprecyzować nakaz – powinien być maksymalnie zwięzły, krótki i prosty). Przykładem znaków nakazu jest stosowanie odzieży ochronnej czy nakaz używania poręczy.

Znaki bezpieczeństwa ostrzegawcze – ostrzegają przed zagrożeniem, które może występować w danym miejscu. Wskazują konieczność zachowania wzmożonej ostrożności. Żółty trójkąt z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem, bez opisu lub z opisem (pozwala doprecyzować ostrzeżenie – powinien być maksymalnie zwięzły, krótki i prosty). Przykładem znaków ostrzegawczych jest ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi czy ostrzeżenie przed zgnieceniem ręki przez maszynę. 

Znaki bezpieczeństwa informacyjne – informują o położeniu najważniejszych elementów związanych z bezpieczeństwem, sprzętu medycznego, telefonu alarmowego czy wyjść ewakuacyjnych. Zielony kwadrat z białą obwódką i białym piktogramem, bez opisu lub z opisem  (pozwala doprecyzować informacje – powinien być maksymalnie zwięzły, krótki i prosty). Przykładem znaków informacyjnych są na przykład strzałki kierunkowe wskazujące drogę i kierunek ewakuacji, defibrylator czy wyjście ewakuacyjne. 

Znaki bezpieczeństwa podzielić można również na – znaki ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, a także ochrony i higieny pracy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym zagadnieniom, jednocześnie dzieląc się na szereg mniejszych podgrup.

 

Znaki bezpieczeństwa – ewakuacyjne

Grupa znaków ewakuacyjnych ma za zadanie przede wszystkim chronić ludzi poprzez kierowanie ich do dróg bezpiecznej ucieczki w razie zagrożenia, stanowiąc bezcenną wskazówkę dla osób postronnych, ale i służb organizujących ewakuację. Przykładem takich znaków są strzałki prowadzące do wyjść ewakuacyjnych, samo oznaczenie tych wyjść lub też znaki informujące na przykład o sposobie otwarcia drzwi ewakuacyjnych. To znaki informacyjne (białe piktogramy na zielonym tle), które są istotnym elementem systemu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 

 

Sprawdź usługi przeciwpożarowe w Warszawie.

 

Znaki bezpieczeństwa – ochrona i higiena pracy

To najszersza grupa znaków. Jej celem jest ochrona i higiena pracy. Stosowane obowiązkowo przez pracodawców w miejscach pracy. Składa się ze znaków zakazu, takich jak zakaz wstępu, przejścia czy picia wody, znaków ostrzegawczych sygnalizujących pewne zagrożenia jak porażenie prądem elektrycznym, czy substancje radioaktywne, a także znaki nakazu (nakaz noszenia kasku, czy chronienia słuchu) i informacyjne (pierwsza pomoc medyczna). Ich znajomość nie jest tylko mrzonką. To obowiązek wynikający z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich przeznaczenie powinno być przypominane możliwie często – pomaga bowiem uniknąć wielu zagrożeń.

Wszelkie kwestie związane z koniecznością zastosowania różnych rodzajów znaków BHP, sposobu ich rozmieszczenia i umiejscowienia, regulują Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Konstytucja Rzeczypospolitej (gwarantująca każdemu obywatelowi prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy).

 

Znaki bezpieczeństwa – znaki ochrony pożarowej

Aby zapewnić ochronę przed pożarem w danym obiekcie przestrzeni publicznej lub zakładu pracy oraz ułatwić ewakuację w przypadku zagrożenia, stosuje się znaki ochrony przeciwpożarowej. Celem znaków ppoż jest ochrona przed skutkami pożarów (i innych zdarzeń/klęsk żywiołowych) lub ich minimalizowanie. Znaki przeciwpożarowe, zwane również jako znaki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczają obiekty przed pożarami i usprawniają prowadzone akcje ratunkowe. Oznaczają położenie dróg pożarowych, sprzętu pożarniczego, instalacji gaśniczych i urządzeń sygnalizacji pożarowej. Znaki ppoż wskazują obszary i materiały szczególnego zagrożenia pożarowego.

 

Znaki ppoż – zastosowanie

Zadaniem odpowiednio dobranych, prawidłowo rozmieszczonych, czytelnych i dobrze widocznych znaków pożarowych jest jak najdokładniejsze opisanie przestrzeni w kontekście ewentualnych zagrożeń oraz ratowania życia i zdrowia. Znaki ppoż mają eliminować zachowania potencjalnie niebezpieczne, nakazywać określone rodzaje zachowań, ostrzegać przed zagrożeniami oraz informować o położeniu istotnych elementów systemu bezpieczeństwa i drogach ewakuacyjnych. 

Znaki ochrony przeciwpożarowej to również znaki ewakuacyjne, ale również znaki zakazu i znaki ostrzegawcze, które w czytelny sposób wskazują zachowania, miejsca czy substancje/materiały potencjalnie niebezpieczne – zakazują podejmowania konkretnych czynności lub ostrzegają przed nimi. 

 

Znaki pożarowe – przykłady

Najpopularniejsze znaki pożarowe to białe piktogramy przeciwpożarowe umiejscowione na czerwonym tle otoczonym białą ramką. Umieszcza się je w pobliżu gaśnic, hydrantów, telefonu do użycia w razie zagrożenia, sygnalizatorów alarmowych czy drabiny pożarowej. Umożliwiają znalezienie odpowiedniego środka ochrony przed pożarem. Cechą charakterystyczną znaków przeciwpożarowych jest to, że posiadają elementy fluorescencyjne, które bardzo dobrze odbijają światło pochodzące nawet ze słabego źródła.

Inne znaki pożarowe wskazują na przykład na zakaz używania otwartego ognia, gaszenia pożaru wodą czy palenia tytoniu. Te znaki przeciwpożarowe mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których może dojść do pożaru lub utrudnienia dostępu do środków gaśniczych.

Kolejną kategorią są tabliczki przeciwpożarowe, czyli prostokątne plansze zawierające czarny tekst na białym tle w czerwonej ramce. Wskazują takie miejsca jak droga pożarowa, piasek gaśniczy, brama pożarowa czy zbiornik wody. Stanowią bardzo dobre uzupełnienie podstawowych znaków przeciwpożarowych, zapewniając jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. 

 

Podsumowanie 

Znaki bezpieczeństwa to szeroka kategoria znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, które stosowane są w przestrzeni publicznej (wewnątrz i na zewnątrz budynków) w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ludziom pracującym i/lub przebywającym w danym miejscu. 

Znaki ochrony przeciwpożarowej z opisem lub bez spełniają normy potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Duży wybór materiałów i rozwiązań technologicznych pozwala na dobranie odpowiednich znaków ppoż. Jeżeli potrzebujesz porady lub niestandardowych rozwiązań – skontaktuj się z nami – przygotujemy odpowiednie oznaczenia i znaki pożarowe