...

Drogi pożarowe

Drogi pożarowe

Drogi pożarowe

Droga pożarowa do budynku PM Q1000MJ/m2 powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na wierzchnię jezdni co najmniej

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż

Wymiary budynku: 60m x 30m. Droga pożarowa powinna być doprowadzona:

Nachylenie drogi pożarowej może wynosić

Przejazdy na dziedzińce i tereny obudowane - wysokość przejazdu w budownictwie jednorodzinnym nie mniejsza niż

Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do

Drogę pożarową należy doprowadzić do

Dojścia do budynków 50 m i 30 m:

Przejazdy na dziedzińce i tereny obudowane - szerokość jezdni nie mniejsza niż

Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do

Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do

Droga pożarowa do budynku PM Q5000MJ/m2 powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na wierzchnię jezdni co najmniej

Przejazdy na dziedzińce i tereny obudowane - wysokość przejazdu nie mniejsza niż

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż

Do niskiego (N) dwukondygnacyjnego budynku motelu, posiadającego 20 dwuosobowych pokoi z miejscami noclegowymi:

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do

Droga pożarowa nie musi przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku i może nie być poprowadzona w taki sposób aby zapewnić dostęp do określonej części obwodu zewnętrznego budynku, dla budynków:

Przejazdy na dziedzińce i tereny obudowane - szerokość przejazdu nie mniejsza niż

Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej, z którego wyjazd jest możliwy tylko przez cofanie

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa nie może być doprowadzona w taki sposób aby był zapewniony dostęp do 50% lub 30% obwodu dla:

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do

Droga pożarowa nie musi przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku i może nie być poprowadzona w taki sposób aby zapewnić dostęp do określonej części obwodu zewnętrznego budynku, dla budynków (+ określone inne parametry):

Stałe elementy usytuowane ponad drogą pożarową powinny mieć prześwit minimum

Wyjścia z obiektów powinny mieć połączenie z drogą pożarową

Do niskiego (N) dwukondygnacyjnego budynku motelu, posiadającego 20 dwuosobowych pokoi z miejscami noclegowymi:

Wymiary okna dla ekip ratowniczych (minimalne)

Przejazdy na dziedzińce i tereny obudowane - odległość między przejazdami na jeden dziedziniec nie większa niż

Przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny odpowiadać następującym warunkom: szerokość przejazdu nie mniejsza niż A, w tym szerokość jezdni co najmniej B

stałe elementy, usytuowane ponad drogami pożarowymi, powinny mieć prześwit

W przypadku gdy przejazd jest wykorzystywany jako stałe przejście dla pieszych, należy zapewnić dodatkowo chodnik o szerokości

Bramy wjazdowe muszą spełniać warunki: W przejazdach, których jezdnie są oddzielone od chodników słupami lub ścianami, szerokość jezdni nie może być mniejsza niż

Przepis § 12 ust. 2 dotyczący oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie ma zastosowania do dróg pożarowych istniejących

Drogi pożarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niż wymienione w ust. 2 i 3 mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do ……… od niego posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku.

Wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3 (wzdłuż dłuższego boku budynku + 30%, 50 % i 100% obwodu), nie dotyczą budynku o

Bramy wjazdowe muszą spełniać warunki

Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach

Przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny odpowiadać następującym warunkom: odległość między przejazdami na jeden dziedziniec

W przejazdach, których jezdnie są oddzielone od chodników słupami lub ścianami, szerokość jezdni nie może być

Na wydzielony teren o powierzchni przekraczającej 5 ha, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 12 ust. 1, oraz na place targowe i wystawowe o takiej powierzchni należy zapewnić co najmniej dwa wjazdy, odległe od siebie o co najmniej

Przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny odpowiadać następującym warunkom: wysokość przejazdu nie mniejsza niż A m, a w budownictwie jednorodzinnym - B

Każdy dźwig dla ekip ratowniczych w budynku powinien mieć połączenie z drogą pożarową dojściem: