...

metro

metro

metro

Stacja metra posiada co najmniej jedno dojście przeznaczone na potrzeby ekip ratowniczych, o szerokości w świetle i wysokości nie mniejszej niż

Tunel jest wyposażony w instalację wentylacyjną oraz oświetlenie zapewniające średnie natężenie światła nie mniejsze niż

Stacje metra pod względem akustycznym projektuje się i buduje w sposób zapewniający osiągnięcie przez dźwiękowy system ostrzegawczy wymaganej wartości zrozumiałości mowy większej lub równej

Drzwi, wejścia do stacji metra i wyjścia ze stacji metra spełniają następujące wymagania

Drzwi, wejścia do stacji metra i wyjścia ze stacji metra spełniają następujące wymagania:

Drzwi, wejścia do stacji metra i wyjścia ze stacji metra spełniają następujące wymagania:

Drzwi, wejścia do stacji metra i wyjścia ze stacji metra spełniają następujące wymagania:

Drzwi, wejścia do stacji metra i wyjścia ze stacji metra spełniają następujące wymagania:

Punkty informacyjne, telefony alarmowe, przyciski alarmowe w obszarze trasy wolnej od przeszkód są zlokalizowane

Podstawowe źródło energii elektrycznej stanowi publiczna sieć zasilająca, a rezerwowe źródło energii elektrycznej może stanowić:

Samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne zasila się z sieci oświetlenia podstawowego, a w przypadku zaniku napięcia automatycznie przełącza się na zasilanie z własnych baterii akumulatorów i działa co najmniej przez

dopuszcza się na poziomie handlowo-usługowym przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego pod warunkiem: a) zlokalizowania wyjść ze stacji metra przy końcach peronów pasażerskich, b) zabezpieczenia znajdujących się tam dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem o:

ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanie krytycznym środowiska – rozumie się przez to wystąpienie w obiekcie budowlanym metra krytycznego dla życia lub zdrowia ludzi warunku środowiskowego na skutek przekroczenia jednego z następujących parametrów

ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanie krytycznym środowiska – rozumie się przez to wystąpienie w obiekcie budowlanym metra krytycznego dla życia lub zdrowia ludzi warunku środowiskowego na skutek przekroczenia jednego z następujących parametrów

ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanie krytycznym środowiska – rozumie się przez to wystąpienie w obiekcie budowlanym metra krytycznego dla życia lub zdrowia ludzi warunku środowiskowego na skutek przekroczenia jednego z następujących parametrów

ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanie krytycznym środowiska – rozumie się przez to wystąpienie w obiekcie budowlanym metra krytycznego dla życia lub zdrowia ludzi warunku środowiskowego na skutek przekroczenia jednego z następujących parametrów

Okładziny sufitów i sufity podwieszane, przewody wentylacyjne i ich okładziny oraz stosowane w nich tłumiki i filtry mają klasę reakcji na ogień co najmniej

Tunele i stacje metra w stanie surowym wykonuje się z materiałów klasy reakcji na ogień:

Okładziny, przezroczyste przekrycia, obudowy schodów, ścianki działowe, osłony, przegrody, okleiny i folie samoprzylepne mają klasę reakcji na ogień co najmniej

Posadzki peronów pasażerskich i schody wykonuje się z materiałów klasy reakcji na ogień

Wykładziny podłogowe i posadzki inne niż wymienione w ust. 8(czyli inne niż posadzki peronów pasażerskich i schodów) mają klasę reakcji na ogień co najmniej Cfl-s1

Klasa odporności ogniowej konstrukcji tunelu i podziemnych stacji metra, z uwagi na kryterium nośności ogniowej:

Pomieszczenia stacji transformatorowych, pomieszczenia zespołów prądotwórczych, rozdzielnie, wentylatornie wentylacji lokalnej, maszynownie schodów ruchomych, magazyny i inne pomieszczenia, w których może wystąpić zagrożenie pożarowe, wydziela się przeciwpożarowo od tunelu i części przeznaczonej dla pasażerów przegrodami budowlanymi, ścianami i stropami, o klasie odporności ogniowej nie niższej niż

Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wodne lub inne środki gaśnicze, pompownie przeciwpożarowe, wentylatornie wentylacji podstawowej, z wyjątkiem wydzielenia wentylatorni szlakowych od strony tunelu, rozdzielnie zasilające niezbędne podczas pożaru instalacje i urządzenia, kablownie, pomieszczenia, w których zlokalizowano urządzenia bezpieczeństwa, takie jak: centrale systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu integracyjnego – wydziela się przeciwpożarowo przegrodami budowlanymi o klasie odporności ogniowej nie niższej niż

. Otwory w przegrodach budowlanych stanowiących wydzielenie przeciwpożarowe zamyka się drzwiami lub innymi zamknięciami o klasie odporności ogniowej

Przepustowość schodów i wyjść ewakuacyjnych zapewnia możliwość ewakuacji osób przebywających w najdalszym miejscu peronu pasażerskiego do miejsca bezpiecznego w czasie

Czy do ewakuacji z podziemnych stacji metra dopuszcza się wykorzystanie schodów ruchomych?

Czy schody ruchome uwzględnia się przy obliczaniu szerokości dróg ewakuacyjnych?

Długość drogi ewakuacyjnej z najdalszego miejsca, w którym może przebywać pasażer na peronie pasażerskim stacji metra, do wyjścia w miejsce bezpieczne nie przekracza

W tunelach znajdują się wyjścia ratunkowe do miejsc bezpiecznych. Odległość między poprzecznymi korytarzami ewakuacyjnymi oraz między tunelami obsługującymi ruch jednokierunkowy nie przekracza

Minimalne wymiary drogi ewakuacyjnej w tunelu w zależności od jego przekroju wynoszą w centymetrach dla tunelu o przekroju prostokątnym:

Z drogi ewakuacyjnej w tunelu zapewnia się wejście na peron pasażerski. W przypadku zastosowania schodów na drodze ewakuacyjnej wysokość stopni nie może przekraczać

Łączna szerokość w świetle wyjść ewakuacyjnych ze strefy biletowej

Bramki i kołowroty do kontroli biletów projektuje się w taki sposób, aby zaprzestanie ich działania umożliwiało nieprzerwaną ewakuację pasażerów przejściem o szerokości w świetle bramki nie mniejszej niż

Obok bramek lub kołowrotów do kontroli biletów znajdują się wyjścia ewakuacyjne dla osób ewakuujących się z peronu, o łącznej szerokości nie mniejszej niż

Czas działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego ze względu na bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest nie krótszy

W tunelach rozmieszcza się oprawy oświetlenia awaryjnego w odległościach nie większych niż 30 m, w sposób zapewniający poziom natężenia oświetlenia co najmniej

Tunel o długości powyżej......... wyposaża się w mechaniczną instalację wentylacji podstawowej

Tunel o długości powyżej......... wyposaża się w mechaniczną instalację wentylacji podstawowej

Projektową moc pożaru dla tunelu i stacji metra przyjmuje się

Wentylacja podstawowa tunelu, pełniąca funkcję pożarową, wytwarza prędkość przepływu powietrza w tunelu, przy której nie następuje cofanie się dymu w kierunku przeciwnym do kierunku założonego, a wartość prędkości krytycznej jest nie niższa niż

Prędkość przepływu powietrza w rejonie wyjść ewakuacyjnych nie przekracza

Klasa wentylatorów wentylacji podstawowej i wentylacji lokalnej pełniących funkcje pożarowe jest nie niższa niż (jeżeli przewidywana temperatura dymu nie przekracza 400oC)

Klasa wentylatorów wentylacji podstawowej i wentylacji lokalnej pełniących funkcje pożarowe jest nie niższa niż (jeżeli przewidywana temperatura dymu przekracza 400oC)

Dojście ratunkowe, wejście do stacji metra, czoło tunelu, właz ratunkowy, znajdują się w odległości nie większej niż .......... od drogi publicznej

Właz ratunkowy o wymiarach nie mniejszych niż ....... łączy się z tunelem śluzą o powierzchni co najmniej ....... , zamkniętą z obu stron drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażoną w urządzenia do wytworzenia nadciśnienia w śluzie, gniazdo 400/230 V 50 Hz, środki łączności oraz rozwiązania techniczne umożliwiające przeprowadzanie węży pożarniczych bez rozszczelnienia śluzy

Jeżeli tory metra w tunelu znajdują się na głębokości od 15 m do 30 m poniżej poziomu terenu, wykonuje się szyb o wymiarach co najmniej 1,5 m × 2,5 m wyposażony w mechaniczną wciągarkę linową o udźwigu 20 kN. W przypadku usytuowania torów metra na głębokości większej niż 30 m poniżej poziomu terenu stosuje się dźwig dla ekip ratowniczych przystosowany do transportu noszy

Na stacjach metra w rejonach wyjść z peronów pasażerskich stosuje się ............... wraz z wyposażeniem, w tym: rozdzielacz, prądownice wodne, przełączniki, klucze do łączników oraz węże płaskoskładane o średnicy 75 mm i 52 mm, zapewniające zasięg działania na całej długości peronu pasażerskiego

Na peronach pasażerskich, przy schodach prowadzących na te perony, stosuje się hydranty wewnętrzne ......................, zapewniające objęcie swym zasięgiem działania całej powierzchni peronu.

Zawory hydrantowe, o których mowa wcześniej w tunelu umieszcza się w odległości nie większej niż co .............. oraz w śluzach, o których mowa w ust. 48.

Przy dwóch przeciwległych wejściach na stację metra oraz przy włazie ratunkowym znajdują się nasady o średnicy........ służące do awaryjnego zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych lub hydrantu zewnętrznego

Nasady, o których mowa w ust. 56, sytuuje się przy drogach pożarowych w odległości nie większej niż .....od wejścia na stacje metra oraz w odległości nie większej niż ...... od hydrantu zewnętrznego

Zawory hydrantowe, o których mowa w ust. 51, 53 i 55, zasila się z przewodów o średnicy nie mniejszej niż

Zawór hydrantowy, o którym mowa w ust. 55

Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia decydujące o bezpieczeństwie ruchu lub bezpieczeństwie pożarowym, posiadają

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia usług, handlu i gastronomi, usytuowane na podziemnej stacji metra, niewydzielone pożarowo z przestrzeni stacji metra przegrodami o klasie odporności ogniowej określonej w ust. 15, posiadają stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne, jeżeli ich łączna powierzchnia na stacji metra przekracza 500 m2 i jeżeli na stacji metra występuje co najmniej jeden zespół takich pomieszczeń o łącznej powierzchni przekraczającej 200 m2

Pomieszczenia, o których mowa w poprzednim pytaniu, niewyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne oddziela się od siebie przegrodą o klasie odporności ogniowej

Pomieszczenia, o których mowa w poprzednim pytaniu, niewyposażone w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne oddziela się od siebie przegrodą o klasie odporności ogniowej