...

przedszkola

przedszkola

przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w punkcie lub zespole obejmuje się nie więcej niż

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli: lokal jest użytkowany przez nie więcej niż

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli: lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; \

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli: lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, które prowadzą na zewnątrz budynku, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku;

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli: elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli: elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli: elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań ZL II, bez ekspertyzy, jeżeli:

Pomieszczenie stołówki, z którego korzystają dzieci, znajdujące się poza lokalem, o którym mowa odpowiednio w ma zapewnione warunki ewakuacji spełniające wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w WT. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczenia stołówki

Przejście dzieci przez szkołę pomiędzy lokalem, a pomieszczeniem stołówki, zlokalizowanym na: 2 kondygnacji innej niż pierwsza kondygnacja nadziemna budynku –

Przejście dzieci przez szkołę pomiędzy lokalem, a pomieszczeniem stołówki, zlokalizowanym na: 1 pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku -

Pomieszczenie stołówki, z którego korzystają dzieci, znajdujące się poza lokalem, o którym mowa odpowiednio w ma zapewnione warunki ewakuacji spełniające wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w WT. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczenia stołówki

Przejście dzieci przez szkołę pomiędzy lokalem, a pomieszczeniem stołówki, zlokalizowanym na: 1 pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku -

Lokal, w którym ma być prowadzona placówka, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach w sprawie WT oraz przepisach przeciwpożarowych lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza się prowadzenie placówki w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, powyżej jeżeli:

Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie oddziałów przedszkolnych albo przedszkola, o których mowa, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli:

Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie placówki w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, o których mowa w powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, o których mowa w powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, o których mowa w powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, o których mowa w powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie placówki wsparcia dziennego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań, o których mowa w powyżej, jeżeli lokal:

Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych powyżej, jeżeli lokal: