...

SILOSY

SILOSY

SILOSY

Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników, powinny wynosić co najmniej od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich

Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników, powinny wynosić co najmniej od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno- -spożywczych

Odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny wynosić co najmniej od silosów na kiszonki

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej

Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników, powinny wynosić co najmniej od okien i drzwi w pomieszczeniach

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej od magazynów środków spożywczych, a także od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno--spożywczych

Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników, powinny wynosić co najmniej od silosów na kiszonki

Odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny wynosić co najmniej silosów na zboże i pasze

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej: budynków innych niż budynki inwentarskie i gospodarcze

Odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny wynosić co najmniej pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich

Odległości zamkniętych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych tych zbiorników, powinny wynosić co najmniej od silosów na zboże i pasze;

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej: budynków inwentarskich

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej od okien i drzwi

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej: od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego;

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej od budynków inwentarskich

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej: od granicy działki sąsiedniej

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej od granicy działki sąsiedniej

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej: od składu węgla i koksu

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

Odległość silosów na kiszonki powinna wynosić co najmniej od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, które są elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej: od studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687), linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego

Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej: od silosów na zboże i pasze;

Odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny wynosić co najmniej: od budynków magazynowych pasz i ziarna

Odległości otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, otwartych zbiorników na nawozy naturalne płynne oraz płyt do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinny wynosić co najmniej od granicy działki