...

Zbiorniki PPOŻ

Zbiorniki PPOŻ

Zbiorniki PPOŻ

Przeciwpożarowy zbiornik wodny ziemny - przeciwpożarowy zbiornik wodny, którego obudowa została uformowana z ziemi bądź w formie wykopu, bądź w formie nasypu bez stosowania ścian oporowych stanowiących obudowę, a lustro wody znajduje się:

Przeciwpożarowy zbiornik wodny podziemny - przeciwpożarowy zbiornik wodny w którym dno i obudowa znajdują się poniżej poziomu otaczającego terenu, a przekrycie zbiornika znajduje się:

Jeżeli zbiornik nie jest zabezpieczony przed zamarzaniem, to normalny poziom wody należy:

Normalnego poziomu wody nie podwyższa się w przypadku zbiorników podziemnych, jeżeli grubość warstwy ziemi osłaniającej zbiornik jest:

Przeciwpożarowe zbiorniki wodne należy sytuować możliwie centralnie w stosunku do obiektów chronionych, w odległości od nich do 250 m, przy zapewnieniu pojazdom pożarniczym dojazdu o długości:

Punkt przewidywany do przyjęcia jednostek ochrony przeciwpożarowej powinien być zlokalizowany w odległości:

Jeżeli przeciwpożarowy zbiornik wodny podziemny zlokalizowany jest pod placem, po którym odbywa się ruch pojazdów, należy zapewnić możliwość ruchu i postoju pojazdów o masie całkowitej:

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wykonana w sposób zapewniający możliwość poboru wody ze zbiornika w czasie:

Stanowisko czerpania wody należy zlokalizować przy każdej nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposób umożliwiający dostęp do punktu poboru wody o wymiarach umożliwiających postój samochodu pożarniczego:

Stanowisko postojowe dla samochodu pożarniczego, na stanowisku czerpania wody, powinno mieć:

W przypadku wykonania stanowiska postojowego w postaci zatoki powinno ono mieć skosy wyjazdowe:

Dopuszcza się, aby stanowisko postojowe przy przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, służącym wyłącznie zapewnieniu wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych, posiadało:

Stanowisko czerpania wody powinno znajdować się w odległości nie większej :

Stanowisko czerpania wody powinno być usytuowane względem obiektu chronionego w sposób zapewniający możliwość bezpośredniego czerpania wody, przy czym odległość od obiektu chronionego nie powinna być:

Stanowisko czerpania wody powinno być usytuowane względem obiektu chronionego w sposób zapewniający możliwość bezpośredniego czerpania wody, przy czym odległość od obiektu chronionego (obiektem chronionym jest budynek ze ścianą zewnętrzną, która w pasie terenu o szerokości 16 m, określonym od strony stanowiska czerpania wody, nie posiada klasy odporności ogniowej co najmniej E 15) :

Stanowisko czerpania wody powinno być usytuowane względem obiektu chronionego w sposób zapewniający możliwość bezpośredniego czerpania wody, przy czym odległość od obiektu chronionego (składowisko materiałów palnych lub obiekt budowlany, których strefa pożarowa zlokalizowana przy stanowisku czerpania wody, ma powierzchnię wewnętrzną przekraczającą 1 000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 2 000 MJ/m2.) :

Dopuszcza się lokalizację stanowiska czerpania wody w odległościach mniejszych niż określone powyżej, pod warunkiem zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego, pomiędzy obiektem chronionym a stanowiskiem czerpania wody i punktem poboru wody, wykonanej w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego czerpania wody w przypadku pożaru w obiekcie chronionym w czasie nie krótszym niż obliczeniowy czas trwania pożaru, jednak nie krócej niż przez 2 h. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna:

Dopuszcza się lokalizację stanowiska czerpania wody w odległościach mniejszych niż określone powyżej, pod warunkiem zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego, pomiędzy obiektem chronionym a stanowiskiem czerpania wody i punktem poboru wody, wykonanej w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego czerpania wody w przypadku pożaru w obiekcie chronionym w czasie nie krótszym niż obliczeniowy czas trwania pożaru, jednak nie krócej niż przez 2 h. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna:

Dojazd do stanowiska czerpania wody w przypadku stanowiska o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m – zapewnia bezpośredni do tego stanowiska lub do prowadzącego do niego utwardzonego dojścia o długości nie przekraczającej:

Punkt poboru wody może być zlokalizowany poza stanowiskiem czerpania wody w odległości od niego:

Studzienka lub studzienki ssawne oraz ich połączenie ze zbiornikiem powinny zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody każdym przewodem ssawnym z wydajnością

Studzienka lub studzienki ssawne oraz ich połączenie ze zbiornikiem powinny zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody każdym przewodem ssawnym z wydajnością co najmniej:

Studzienka ssawna powinna być zaopatrzona w rozwiązania umożliwiające zejście do wnętrza studzienki, np. w klamry, i łatwo otwieralną pokrywę o średnicy co najmniej:

Wlot przewodu dopływowego do studzienki powinien znajdować się poniżej najniższego użytecznego poziomu wody, w odległości:

Długość przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem nie powinna przekraczać:

Przewód ssawny powinien być wykonany z rur o średnicy nominalnej (w przypadku zbiornika naziemnego z jednym przewodem ssawnym)

Przewód ssawny powinien być wykonany z rur o średnicy nominalnej nie mniejszej niż (standardowo)

Liczba przewodów ssawnych, zależnie od pojemności przeciwpożarowego zbiornika wodnego pod warunkiem pracy tych przewodów, powinna wynosić ci najmniej dla zbiorników o pojemności 300:

Liczba przewodów ssawnych, zależnie od pojemności przeciwpożarowego zbiornika wodnego pod warunkiem pracy tych przewodów, powinna wynosić ci najmniej dla zbiorników o pojemności 350

Liczba przewodów ssawnych, zależnie od pojemności przeciwpożarowego zbiornika wodnego pod warunkiem pracy tych przewodów, powinna wynosić ci najmniej dla zbiorników o pojemności 100:

W przypadku zbiorników naziemnych o pojemności do 300 m3, zapewniających warunki ssania do pracy z napływem, to jest w których: a) co najmniej dwie trzecie pojemności użytkowej zapasu wody w zbiorniku znajduje się powyżej 1 m nad poziomem stanowiska czerpania wody, b) niski poziom wody w zbiorniku znajduje się nie niżej niż poziom stanowiska czerpania wody: