...

Najczęstsze błędy przy tworzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

IBP Warszawa

Najczęstsze błędy przy tworzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest potrzebna po to, by zachować trzeźwy umysł w sytuacjach kryzysowych, takich jak wybuch pożaru. Opisane są w niej m.in.: procedury ewakuacyjne czy zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Nasza firma specjalizuje się w opracowaniu i aktualizacji tego typu dokumentu. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej wyceny.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. Jest tam wszystko, co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać.

Poniżej dokładna lista:

– warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
– określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
– sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
– sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
– warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
– sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
– zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
– plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
– powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
– odległości od obiektów sąsiadujących,
– parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
– występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
– kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
– lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
– podziału obiektu na strefy pożarowe,
– warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
– >miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
– wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
– hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
– dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
– wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Najwięcej błędów w części graficznej

Z naszego wieloletniego doświadczenia, podczas aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, które wykonane zostały przez inne podmioty możemy stwierdzić, iż najwięcej błędów popełnianych jest w części graficznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przede wszystkim w IBP brak jest ilości osób w poszczególnych kondygnacjach. Bardzo częstym błędem jest nie zaznaczenie oddzieleń przeciwpożarowych (stref pożarowych). PPOŻ Warszawa Zdarza się również, iż nie ma zaznaczonych lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych takich jak gaśnice czy hydranty pożarowe a także głównych zaworów gazu. Należy pamiętać także, że każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) musi zostać podpisana przez osobę opracowującą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

 

Sprawdź również:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Legalizacja gaśnic Warszawa