...

Jak przebiega badanie wydajności hydrantu przeciwpożarowego?

Jak przebiega badanie wydajności hydrantu przeciwpożarowego?

Jednymi z najważniejszych urządzeń przeciwpożarowych są hydranty przeciwpożarowe. Podobnie jak inne urządzenia muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym w tym badaniu wydajności. Jak przebiega przegląd hydrantów i badanie wydajności hydrantów?

 

Co to są hydranty przeciwpożarowe?

Hydranty przeciwpożarowe są urządzeniami służącymi do zwalczania pożaru. Każde przyłącze hydrantowe powinno pozwalać na bezpośrednie pobieranie wody z przewodów sieci. Hydranty przeciwpożarowe składają się z:

 • Centrali wodnej
 • Szafki zabezpieczającej
 • Zamknięcia
 • Zaworu ze zwijadłem
 • Węża od długości 20m – 30m

 

Dodatkowo hydrant wewnętrzny może być wyposażony w szafkę, w której jest umieszczona gaśnica.
Dostępne są hydranty zewnętrzne i wewnętrzne. Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne montowane są w budynkach użyteczności publicznej. Natomiast hydranty zewnętrzne instalowane są w m.in. na ulicach. Każde z urządzeń, które jest używane, powinno mieć: aprobatę techniczną oraz Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania.

Jak przebiega przegląd hydrantów?

Przegląd hydrantów podobnie jak badanie wydajności hydrantów należą do obowiązkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przegląd hydrantów powinien być przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Jeśli producent dokumentacji techniczno-ruchowej  wskaże inną częstotliwość, wtedy należy zastosować się do jego zaleceń. Podczas przeglądu technicznego sprawdzane jest  m.in. to, czy urządzenie:

 • jest prawidłowo oznakowane
 • ma sprawne wszystkie elementy w tym zawór oraz złącze do węża strażackiego
 • ma instrukcję obsługi czytelną
 • zawiera oznakowanie pozwalające na jego szybką lokalizację
 • jest prawidłowo zamocowane do ściany.
 • ma skrzynkę hydrantową, która nie jest uszkodzona, a jej drzwiczki łatwo się zamykają
 • ma prądownicę dostosowaną do rodzaju hydrantu i czy prawidłowo pracuje.

 

Po zakończeniu przeglądu technicznego serwisant sporządza protokół, który zawiera informacje o stanie urządzenia. Dokument zawiera także zalecenia dotyczące przywrócenia hydrantu do pełnej sprawności.  Serwisant powinien także oznakować hydrant przeciwpożarowy tabliczką z napisem „Sprawdzony” oraz umieścić na niej swoje dane i datą planowanej, kolejnej kontroli. Jeśli hydrant jest nie działa prawidłowo, powinien oznaczyć go tabliczką „Uszkodzony”.

 

Czym jest badanie wydajności hydrantów?

Badanie wydajności hydrantów przebiega w kilku etapach. Podczas pierwszego serwisant sprawdza stan techniczny urządzenia oraz przewodów rurowych, które zasilają je w wodę. Następnie wykonywane są pomiary: wydajności, ciśnienia wody oraz jej poboru. Serwisant do obliczenia wydajności, wykorzystuje manometr wskazujący ciśnienie dynamiczne. W zależności od tego, o jakiej średnicy jest używany hydrant wewnętrzny, przy minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa wydajność powinna wynieść:

 • HW 25 : 1 dm3/s
 • HW 33 : 1,5 dm3/s
 • HW 52 : 2,5 dm3/s

 

Jeśli serwisant odnotuje mniejszą wydajność, wtedy uznaje urządzenie za niesprawne. Badanie wydajności może zostać przeprowadzone dla jednego, dwóch, a nawet czterech hydrantów.

Przegląd hydrantów oraz badanie wydajności hydrantów są obowiązkowymi. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku oraz poza nim zależy od sprawności urządzeń przeciwpożarowych.

 

Skontaktuj się z nami!