...

Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów to prace mogące powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to m.in. prace z otwartym ogniem, np. takie jak:
– spawanie, cięcie (gazowe, elektryczne)
– podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi,
– podgrzewanie smoły,
– używanie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków)

Są to również prace związane ze stosowaniem gazów, pyłów i cieczy mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, np.: suszenie oraz usuwanie pozostałości po ww. substancjach ze stanowisk pracy.

Materiały niebezpieczne pożarowo to m.in.:
– Gazy palne,
– Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C)
– Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
– Materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
– Materiały wybuchowe i pirotechniczne,
– Materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
– Materiały mające skłonności do samozapalenia,
– Materiały inne niż wymienione jeżeli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

Pracownicy dopuszczeni do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym ma obowiązek posiadać aktualne zaświadczenia o przebytym szkoleniu BHP, a także z ochrony przeciwpożarowej, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do tego typu pracy.
Każdy pracownik ma obowiązek przystąpić do pracy w kompletnym stroju roboczym, który jest przewidziany do danych prac. Prace należy wykonywać w kaskach ochronnych i okularach chroniących oczy.

Przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:
– ocenić jakie zagrożenie może powstać w miejscu planowanych prac,
– określić przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu (np. zabezpieczenie gaśnicami lub kocami gaśniczymi),
– wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie tych prac,
– zapewnić, aby prace były wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania takich prac (uprawnienia i kwalifikacje),
– zapoznać osoby wykonujące prace w rejonie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z przedsięwzięciami zabezpieczającymi.

O pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz zabezpieczeniem przed wybuchem możemy szczegółowo dowiedzieć się z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów – rozdział 8.

 

 

Skontaktuj się z nami!