Klasyfikacja pożarowa budynków i stref pożarowych

Klasyfikacja pożarowa budynków i stref pożarowych

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru a w razie jego wystąpienia zapewniający zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku oraz na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe, a także możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób i uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

Klasyfikacja pożarowa budynków i stref pożarowych

Budynki a także ich części (strefy pożarowe) możemy podzielić na: ZL- mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, PM – produkcyjne i magazynowe, a także hydrofornie, kotłownie, rozdzielnie elektryczne czy centrale telefoniczne oraz IN- inwentarskie, służące do hodowli inwentarza. Do wszystkich tych obiektów (poza mieszkalnymi) wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

ZL I –  to budynki lub strefy pożarowe zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

ZL II – przeznaczone przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, żłobki, domy dla osób starszych)

ZL III – użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II

ZL IV – mieszkalne

ZL V – zamieszkania zbiorowego

 

Poniżej przykłady budynków ZL I

Poniżej przykłady budynków ZL II

Poniżej przykłady budynków ZL III

Poniżej przykłady budynków ZL IV

Poniżej przykłady budynków ZL V