...

Przeglądy klap dymowych pneumatycznych Warszawa

Przeglądy klap dymowych pneumatycznych Warszawa

Systemy oddymiania pneumatycznego stały się bardzo popularne z powodu niskiej awaryjności, niskiej ceny wykonania projektu a także elementów systemu oddymiania pneumatycznego. W przypadku wystąpienia pożaru, systemy oddymiania pneumatyczne, a także elektryczne charakteryzują się dużą skutecznością odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem.

Przeglądy klap dymowych pneumatycznych

 

 

Jak często robić przegląd systemu klap dymowych?

O tym kiedy a także z jaką częstotliwością należy przeprowadzić przeglądy klap dymowych i systemów oddymiania pneumatycznego oraz elektrycznego, mówi nam Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przed użytkowaniem systemu oddymiania należy zapoznać się z dokumentacją techniczno-rozruchową napisaną przez producenta systemu oddymiania pneumatycznego. Większość producentów systemów oddymiania pneumatycznego zaleca, aby przeglądy były wykonywane raz na pół roku. W takim przypadku wykonywanie przeglądów klap pneumatycznych najlepiej wykonywać w miesiącach wiosennych oraz jesiennych. Ważne jest, aby podczas przeglądu pogoda nie była wietrzna.

Ponad 95% ofiar pożaru zatruwa się szkodliwymi substancjami znajdującymi się w dymie, dlatego tak bardzo ważne jest oddymianie budynku. Prawidłowo wykonany system oddymiania budynku wraz ze sprawną ewakuacją przyczyni się do mniejszych strat materialnych i przede wszystkim strat zdrowotnych ludzi. Dzięki przeglądom klap dymowych sterowanych pneumatycznie oraz elektrycznie zarządcy oraz właściciele obiektów, odpowiedzialni za bezpieczeństwo pożarowe mogą być pewni, że klapy oddymiające (systemu oddymiania) działa w sposób prawidłowy.

 

Sprawdź naszą ofertę:

 

Czym jest system oddymiania?

System oddymiania to zestaw wyrobów do odprowadzania dymu oraz ciepła z klatki schodowej (bądź innej powierzchni) dobranych pod kątem ich właściwego współdziałania. Przydatność zestawu do stosowania w budownictwie powinna być potwierdzona przez CNBOP-PIB Certyfikatem Zgodności z Aprobatą Techniczną. W skład systemu oddymiania wchodzą następujące elementy: centrala sterowania oddymianiem, zasilacze, czujki dymu, ręczny przycisk oddymiania, klapy dymowe, ścienne urządzenia oddymiające, elektromechaniczne siłowniki liniowe, obrotowe, czujniki ciśnienia, kanały wentylacyjne, przepustnice, zespoły napowietrzające, przyciski sterownicze inne niż RPO, przewody i kable, a także systemy mocowania przewodów i kabli.

 

Więcej informacji na temat przeglądu systemu oddymiania

 

Serwis klap dymowych pneumatycznych z nabojami oraz okien oddymiających

Podczas przeglądu klap dymowych zwracamy uwagę na wszystkie elementy systemu oddymiana. Zapoznajemy się z dokumentacją techniczno rozruchową producenta. Wykonujemy przegląd skrzynek alarmowych, sprawdzamy zgodność wagową naboi, porównujemy poprawność wykonania systemu oddymiania z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę PPOŻ. Podczas przeglądu klap dymowych i systemu oddymiania mierzymy czas pełnego uruchomienia systemu – sprawdzamy czy jest zgodny z wytycznymi dla klap czy okien oddymiających. Sprawdzamy prawidłowe połączenie systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej, stan monitorowania czy alarmu. Po zakończeniu przeglądu klap pneumatycznych i elektrycznych, sporządzamy protokół, w którym wskazujemy poprawność lub nieprawidłowości systemu oddymiania. W protokole znajdą się informację o uszkodzonych elementach systemu oddymiania a także wnioski i uwagi dotyczące klap pneumatycznych, siłowników czy naboi. W protokole opisujemy także charakterystykę systemu. Protokół sporządzimy w formie papierowej, a także elektronicznej.

Przeglądy oraz konserwacja systemu klap dymowych elektrycznych i pneumatycznych

Uwzględnimy wytyczne norm PN-02877-4:2001/2006, DIN 18232-2:2006, NFPA 204:2012, BS 7346-4:2003. Dopasujemy je do wymogów lokalu oraz doradzimy, jak i gdzie je umieścić. W projekcie opieramy się na wiedzy i doświadczeniu rzeczoznawców i praktyków zabezpieczeń przeciwpożarowych. Można zatem powierzyć nam kompleksową opiekę nad systemem oddymiania pneumatycznego od projektowania, przez wykonanie po konserwację i przeglądy.

Każde urządzenie przeciwpożarowe musi zostać wykonane zgodnie z projektem urządzenia PPOŻ. Projekty ppoż są uzgadniane w toku wzajemnej współpracy pomiędzy rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz projektantem. Warto zgłosić się do nas na etapie planowania systemu oddymiania pneumatycznego, aby uniknąć błędów projektowych. Korzystamy z norm PN-B-02877-4:2001+Az1:2006, VdS 2221:2007-06, PN-EN 12101-2:2005 czy PN-EN 12101-10:2007+AC:2007.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej – każdy użytkownik budynku powinien mieć zapewnioną możliwość ewakuacji z budynku (bądź przetrwania wewnątrz budynku) w razie pożaru. Podczas ewakuacji ogromnym problemem występującym w czasie pożaru jest duże zadymienie pionowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych.

System oddymiania musi być utrzymywany w stałej gotowości do pracy zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.